Rejestracja firmy w Niemczech w urzędzie skarbowym

·

·

Jak zarejestrować firmę w Niemczech w urzędzie skarbowym? Mowa o jednoosobowej działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że wymaga ona rejestracji w Niemieckim urzędzie skarbowym. Podpowiadamy jak wypełnić formularz rejestracyjny. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegółowe informacje.

Każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować w urzędzie skarbowym, a swój dochód zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić od niego podatek. Jednak wypełnienie formularza dotyczący rejestracji podatkowej wcale nie jest takie proste. Ale bez obaw – pomożemy Ci go wypełnić i poprowadzimy Cię krok po kroku przez jego poszczególne punkty.

Jednoosobową działalność gospodarczą musisz obowiązkowo zarejestrować w urzędzie skarbowym

Przedsiębiorstwo jednoosobowe to każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, wykonująca wolny zawód lub prowadząca działalność rolniczą albo leśną. Zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (Handelsgesetzbuch, HGB) do grupy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zaliczają się również zarejestrowani kupcy.

Kiedy jest najlepszy moment na zarejestrowanie działalności gospodarczej?

Jeśli przedsiębiorca złoży prawidłowo wypełniony formularz dotyczący rejestracji podatkowej w urzędzie skarbowym, otrzyma numer podatkowy potrzebny do wystawiania faktur. Dlatego każdy moment jest dobry na zarejestrowanie swojego biznesu. Im szybciej zostanie złożony wniosek o nadanie numeru podatkowego, tym szybciej można rozpocząć prowadzenie działalności.

Po zarejestrowaniu działalności w urzędzie ds. działalności gospodarczej (Gewerbeamt), automatycznie otrzymasz odpowiedni formularz do rejestracji podatkowej. Można go również pobrać jako plik PDF ze strony internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów (Bundesministerium für Finanzen). Wyjątek stanowią osoby wykonujące wolny zawód. Ponieważ rejestracja w urzędzie ds. działalności gospodarczej nie jest obowiązkowa dla przedstawicieli wolnych zawodów, osoby te muszą się same zgłosić się do urzędu skarbowego, aby otrzymać formularz do rejestracji podatkowej.

Aby wysłać formularz w formie elektronicznej, należy go wypełnić za pośrednictwem programu ELSTER (portal internetowy urzędu skarbowego).

Jednoosobowa działalność gospodarcza: pomagamy wypełnić formularz rejestracjny

Formularz należy wypełnić starannie i dokładnie, a obroty swojej firmy trzeba oszacować możliwie jak najdokładniej. Łatwo mogą się wkraść błędy, co niepotrzebnie wydłuży proces rejestracji w urzędzie skarbowym. Aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie szybko i sprawnie, można skorzystać z pomocy zewnętrznego doradcy podatkowego, który profesjonalnie pomoże nam wypełnić formularz.

Zanim zaczniesz go wypełniać, wpisz w wierszu 1 właściwy urząd skarbowy, a pole na numer podatkowy pozostaw puste. Należy również pamiętać, że formularz do rejestracji podatkowej składa się z ośmiu stron, przy czym poszczególne części nie odpowiadają numerom stron.

Część 1: Informacje ogólne

W części pierwszej należy podać ogólne informacje o sobie, swoim małżonku lub partnerze oraz wskazać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Wiersz 3: należy zaznaczyć, jeśli będziesz wykonywać działalność gospodarczą, wolny zawód, działalność rolniczą lub leśną.

Wiersz 4: Zaznacz to miejsce, jeśli będziesz udziałowcem w spółce osobowej.

Wiersze 5 – 12: W tym miejscu podaj swoje ogólne dane osobowe, swój obecny zawód, adres i numer identyfikacyjny. Można tu również wprowadzić tytuły, takie jak „Prof.”, „Dr.” albo „Graf”. Jeśli posiadasz więcej niż jedno miejsce zamieszkania, wpisz wszystkie miejsca zamieszkania na dodatkowym arkuszu i zaznacz, które z nich jest Twoim głównym miejscem zamieszkania.

Wiersze 13 – 20: Wpisz tutaj ogólne informacje o swoim współmałżonku lub partnerze.

Wiersze 25 i 26: Opisz w kilku słowach rodzaj wykonywanej działalności. Na przykład: piekarnia (handel wyrobami piekarniczymi), handel materiałami budowlanymi, działalność rolniczo-ogrodnicza itd.

Wiersze 27 – 38: Tutaj wpisujesz dane swojego konta bankowego. Należy rozróżnić między kontem prywatnym a firmowym. Dla zwrotu np. podatku dochodowego wprowadź dane dla konta prywatnego (wiersze 27 – 34), natomiast dla zwrotu np. z tytułu podatku VAT wprowadź dane konta służbowego (wiersze 35 – 38).

Wiersz 39: Jeżeli chcesz uczestniczyć w systemie polecenia zapłaty SEPA, zaznacz pole „Tak”. W tym celu należy również wypełnić dodatkowy formularz i dołączyć go do formularza rejestracji podatkowej. Dzięki zgodzie na polecenia zapłaty w systemie SEPA zaoszczędzisz czas i unikniesz przekroczenia terminów płatności.

Wiersze 40 – 48: Jeżeli korzystasz z usług doradcy podatkowego np. do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przygotowywania zeznań podatkowych, możesz w tym miejscu podać jego dane.

Wiersze 49 – 58: Tutaj można wprowadzić osobę trzecią jako upoważnionego odbiorcę. Może to być doradca podatkowy, z którego usług już korzystasz.

Część 2: Informacje o działalności handlowej, wolnym zawodzie lub działalności rolniczej albo leśnej

Część druga zawiera głównie pytania dotyczące działalności, która ma być prowadzona. W tej części trzeba podać dane kontaktowe firmy, jak również nazwę firmy oraz sposób, w jaki została założenia.

Wiersze 66 – 76: Tutaj należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa, jak również adres i odpowiednie dane kontaktowe.

Wiersz 77: Wpisz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obejmuje to również negocjacje przygotowawcze, które miały miejsce przed rejestracją, jak np. wynajęcie lokalu.

Wiersze 78 – 89: Jeżeli przedsiębiorstwo posiada kilka zakładów lub oddziałów, należy tutaj wpisać wszystkie adresy służbowe. Jako zakład lub oddział rozumiane są obiekty firmowe, które są częścią działalności gospodarczej, także siedziba zarządu lub filia.

Wiersze 90 – 94: Na pytanie o wpis do rejestru handlowego należy zaznaczyć pole „Tak” tylko wtedy, gdy zgodnie z prawem handlowym jesteś zobowiązany zgłosić swoją działalność do rejestru handlowego.

Wiersze 95 – 103: Podaj, w jaki sposób (wybierz odpowiednią cyfrę) i kiedy (data) działalność została założona. Jeśli jest to nowo założone przedsiębiorstwo, wpisana data oznacza rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Część 3: Informacje dotyczące określania wysokości zaliczek podatkowych (podatek dochodowy, podatek od działalności gospodarczej)

W części trzeciej należy podać informacje o planowanych dochodach i zyskach z działalności gospodarczej, których spodziewamy się w pierwszym i kolejnym roku prowadzenia własnego biznesu. Dane te są szczególnie interesujące dla urzędu skarbowego, gdyż na ich podstawie ustalana jest wysokość zaliczek na podatek dochodowy i podatek od działalności gospodarczej. Należy zatem oszacować te kwoty możliwie jak najdokładniej i pamiętać, że zaliczka na poczet podatku może mieć wpływ na płynność finansową działalności. Jeśli podasz zbyt wysoką kwotę i nie osiągniesz szacowanego zysku, przedpłata może spowodować problemy z płynnością finansową. Jeśli szacunki są zaniżone, trzeba się liczyć z wysokimi dopłatami, co również wpłynie negatywnie na płynność finansową Twojej firmy.

Wiersze 109 – 115: Wprowadź tutaj szacowany dochód za pierwszy i następny rok.

Wiersze 116 i 117: Wpisz tu szczegóły dotyczące przewidywanych wydatków specjalnych i odliczeń podatkowych, których spodziewasz się w pierwszym i kolejnym roku.

Części 4, 5 i 6: Informacje dotyczące ustalenia zysku i podatku od wynagrodzenia

W części czwartej, piątej i szóstej należy podać informacje dotyczące metody ustalania zysków, zwolnienia od podatku oraz liczby zatrudnianych pracowników.

Wiersze 118 – 122: W tym miejscu należy wskazać metodę ustalania zysków. Zasadniczo istnieją dwa sposoby określania zysków. W pierwszym przypadku sporządza się bilans (księgowość z rocznym sprawozdaniem finansowym), w drugim korzysta się z obliczenia nadwyżki przychodów (Einnahmenüberschussrechnung, EÜR). Jeśli chcesz skorzystać z EÜR, musisz upewnić się, że obroty Twojego przedsiębiorstwa wynoszą mniej niż 600.000 euro, a zysk nie przekracza 60.000 euro. Ponadto Twoja firma nie może być zarejestrowana w rejestrze handlowym. Jeżeli wymogi te nie są spełnione, należy sporządzić bilans na koniec roku.

Wiersz 123: W części piątej możesz wnioskować o zwolnienie zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer), jeżeli działasz w branży budowlanej i możesz przedstawić dowody wykonania prac budowlanych zgodnie z § 48b ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG).

Wiersze 124 – 126: Tutaj należy wpisać wszystkich pracowników, których zatrudniasz. Obejmuje to również pracowników tymczasowych, członków rodziny i osoby zatrudnione w najniższym wymiarze czasu pracy (tzw. Minijob).

Część 7: Podatek VAT

W części siódmej należy podać informacje dotyczące zgłaszania i odprowadzania podatku VAT. W tym miejscu należy również oszacować spodziewane obroty firmy w pierwszym i w kolejnym roku.

Wiersz 131: Wpisz szacunkowe obroty w roku otwarcia działalności i w roku następnym. Podaj jak najdokładniejsze dane, ponieważ w zależności od szacowanej kwoty obrotów, będziesz mógł skorzystać z uregulowań dla drobnych przedsiębiorców.

Wiersze 133 i 134: W tym miejscu należy wskazać, czy korzystasz z uregulowania dla drobnych przedsiębiorców. Jeśli tak, szacowany obrót nie może przekroczyć 22.000 euro w pierwszym roku prowadzonej działalności, a w kolejnym roku nie może przekroczyć 50.000 euro.

Wiersz 148: Tutaj wskaż, czy chcesz zastosować średnią stawkę opodatkowania zgodnie z § 24 ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz, UStG).

Wiersze 149 – 152: Wpisz, czy chcesz zastosować opodatkowanie rzeczywiste, czy należne. Opodatkowanie rzeczywiste jest zazwyczaj korzystniejsze, ponieważ w tym przypadku podatek VAT nie musi być płacony w momencie wystawienia faktury (w przeciwieństwie do opodatkowania należnego), lecz dopiero, gdy klient faktycznie zapłaci fakturę. Oznacza to, że przez krótki czas spółka ma większą płynność finansową.

Wiersze 153 – 155: Jeśli potrzebujesz lub już posiadasz podatkowy numer identyfikacyjny NIP, możesz to tutaj zaznaczyć.

Wiersze 156 – 158: Jeżeli chcesz złożyć wniosek o potwierdzenie zobowiązań podatkowych usługobiorcy z tytułu usług budowlanych i/lub usług sprzątania budynków, zaznacz tutaj odpowiednie pole. W tym celu muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki.

Wiersz 159: Jeżeli świadczysz usługi telekomunikacyjne, usługi radiowe lub telewizyjne oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną, możesz ubiegać się tutaj o specjalną procedurę podatkową.

Część 8: Udział w spółce osobowej

Część ósma nie jest istotna dla nowych przedsiębiorców. Wypełnij tę część, jeżeli musisz złożyć formularz do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej ze względu na zgłoszenie udziałów w spółce osobowej.

Wiersze 160 – 165: W tym miejscu należy podać ogólne informacje o spółce, w której posiadasz udziały.

Złożenie kwestionariusza w urzędzie skarbowym

Wypełniony kwestionariusz złóż w urzędzie skarbowym wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Rozpatrzenie formularza może potrwać kilka tygodni. Gdy Twój formularz zostanie rozpatrzony i zatwierdzony, Twoja działalność zostanie automatycznie zarejestrowana do celów podatkowych w urzędzie podatkowym. Otrzymasz pismo potwierdzające wraz z numerem podatkowym, dzięki któremu możesz od razu zacząć wystawiać pierwsze faktury.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *