Jednoosobowa działalność gospodarcza – wszystkie podatki w skrócie

·

·

Dowiedz się wszystkiego o opodatkowaniu jednoosobowych działalności gospodarczych: podatek VAT, podatek dochodowy, podatek od działalności gospodarczej oraz inne ważne aspekty, na które należy zwrócić uwagę.

Odpowiemy na nurtujące podatników pytania dotyczące podatków, jakie obowiązują przy prowadzeniu jednoosobowej działalności:

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółki osobowe i kapitałowe

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie podatki musi płacić jednoosobowa działalność gospodarcza, musimy najpierw wyjaśnić, czym w ogóle jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W Niemczech istnieje kilka form prawnych dla przedsiębiorstw, do których stosuje się różne przepisy:

  • spółki partnerskie takie jak spółka cywilna (GbR)
  • spółki kapitałowe, takie jak sp. z o.o. (GmbH) lub S.A. (AG)
  • jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest definiowana jako niezależna działalność osoby, która prowadzi działalność handlową lub samodzielnie wykonuje wolny zawód. Ponadto przedsiębiorcy muszą złożyć w urzędzie ds. działalności gospodarczej wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie swojej działalności. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za szkody powstałe w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W przeciwieństwie do spółki z o.o. w jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność nie jest ograniczona. Oprócz drobnego przedsiębiorcy istnieje również forma prawna zarejestrowanego kupca. Z powodu obrotu przekraczającego kwotę 600.000 euro tę formę działalności wpisuje się zazwyczaj do rejestru handlowego.

Podatki dla jednoosobowej działalności gospodarczej: Wyliczenia i księgowość (nadwyżka przychodu).

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie otrzymują wynagrodzenia. Ponieważ ich dochód pochodzi z osiąganych zysków, przedsiębiorcy są zobowiązani do odprowadzenia podatku dochodowego. W przypadku spółki kapitałowej tym „podatkiem od wynagrodzeń” jest podatek dochodowy od osób prawnych pobierany od zysków. Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, podobnie jak spółek osobowych i kapitałowych, jest określone w niemieckim kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch, HGB) i niemieckim kodeksie podatkowym (Abgabenordnung, AO).

Przedsiębiorstwa jednoosobowe płacą następujące podatki w zależności od sprzedaży i zysków:

  • podatek dochodowy i podatek solidarnościowy, ew. podatek kościelny
  • podatek VAT
  • podatek od działalności gospodarczej (dotyczy tylko przedsiębiorców, nie przedstawicieli wolnego zawodu)

Podstawą opodatkowania jest prowadzenie księgowości, za pomocą której należy rejestrować wszystkie przychody i wydatki związane z działalnością gospodarczą lub wykonaniem wolnego zawodu. W ten sposób ustala się zysk, który z kolei stanowi podstawę do naliczania poszczególnych podatków. Dlatego musimy przyjrzeć się bliżej prowadzeniu księgowości i tak zwanej nadwyżce przychodów (EÜR).

Nadwyżka przychodów w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli zysk przedsiębiorcy nie przekracza 60.000 euro lub obroty wynoszą mniej niż 600.000 euro, może on sporządzić zestawienie nadwyżki przychodów (Einnahmenüberschussrechnung, EÜR). Dokument EÜR należy złożyć wraz z zeznaniem podatkowym na formularzu „EÜR”. Jeśli obrót wynosi więcej niż 600.000 euro lub zysk jest wyższy niż 60.000 euro, powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatnik jest zobligowany sporządzić bilans. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą złożyć formularz „EÜR” w każdej chwili, ponieważ ich nie dotyczą progi obrotu lub zysku. Inny wyjątek stanowi drobny przedsiębiorca.

Regulacje dla drobnych przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2020 r. limity obrotów uległy zwiększeniu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągają roczny obrót w wysokości nieprzekraczającej 22.000 euro (do końca 2019 r.: 17.500 euro), mogą zgodnie z § 19 ustawy o podatku VAT złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zakwalifikowanie ich jako drobnych przedsiębiorców. Jeśli powyższa kwota nie zostanie przekroczona, można w sposób nieformalny dołączyć do deklaracji podatku dochodowego wyliczenie zysku bez konieczności wypełnienia formularza „EÜR”.

Podatek dochodowy, podatek VAT i podatek od działalności gospodarczej dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Aby określić swoje zobowiązania podatkowe, należy udokumentować wszystkie transakcje biznesowe, zarchiwizować je i przechowywać przez dziesięć lat. Klasyczne pudełko po butach nie jest dobrym rozwiązaniem. Bardziej pomocny będzie program księgowy taki jak Lexoffice, Sage lub WISO. Oprócz wprowadzenia wszystkich dokumentów do programu księgowego należy chronologicznie uporządkować wszystkie oryginały w segregatorze lub teczce , dzieląc je na przychody i wydatki. W przypadku kontroli podatkowej przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany przedstawić pracownikowi urzędu skarbowego wszystkie dokumenty w uporządkowany sposób. Faktury otrzymane w formie elektronicznej należy wprowadzić do programu wraz z wiadomością e-mail, do której dana faktura była załączona. Do faktur i wpłat na konto służbowe należy dołączyć kopie odpowiednich wyciągów bankowych. Wydatki służbowe muszą być udokumentowane oryginalnymi rachunkami. Odejmując wydatki od przychodów, wyliczana jest kwota osiągniętego zysku, a na jego podstawie obliczane są podatki dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy i podatek solidarnościowy

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym jest ustawa o podatku dochodowym oraz rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuer Durchführungsverordnung, EStDV). Wszystkie przedsiębiorstwa jednoosobowe muszą płacić podatek dochodowy od swoich zysków, które są określane jako prywatne pobory. Obowiązek podatkowy rozpoczyna się na poziomie tzw. minimum socjalnego.

Podstawowa kwota wolna od podatku

W 2021r. wynosi ona dla osób fizycznych 9.744 euro rocznie od osoby (w 2020r.: 9.408 euro). Dla małżeństw i zarejestrowanych partnerów rozliczających się wspólnie podstawowa kwota wolna od podatku wynosi w 2021r. 19.488 euro (2020: 18.816 euro).

Podatek dochodowy obliczany jest za każdy rok kalendarzowy. Oprócz podatku dochodowego należy zapłacić podatek solidarnościowy w wysokości 5,5% od zysków. Jeśli przedsiębiorca przynależy do wspólnoty religijnej, płaci również podatek kościelny.

Stawka podatku dochodowego i strefy progresji podatkowej (2020)

Wysokość płaconego podatku zależy od całkowitego dochodu. Dzieje się tak dlatego, że podatek dochodowy jest naliczany według rosnącej stawki procentowej (progresja podatkowa). Od pierwszych 9.408 euro (podstawowa kwota wolna od podatku) urząd skarbowy nie nalicza podatku dochodowego. Następnie procent ten wzrasta stopniowo, co nazywane jest progresją podatkową. Za każde euro pomiędzy 9.408 euro a 14.533 euro należy zapłacić podatek od 14 do 24%. Od 14.533 euro do 57.7052 euro nalicza się od 24% do 42% podatku. Powyżej tej kwoty naliczana jest najwyższa stawka podatkowa w wysokości 42%. A jeśli podatnik zarobi więcej niż 270.501 euro, będzie musiał zapłacić 45% od każdego dodatkowego euro do urzędu skarbowego.

Co kwartał należy wpłacać zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Urząd skarbowy ustala kwotę na podstawie wpłat podatku dokonanych w poprzednim roku. Zaliczki na poczet podatku dochodowego należy uiścić do 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia. Za cały rok podatkowy należy sporządzić zeznanie podatkowe do 31 maja następnego roku, a jeśli wyliczony podatek jest wyższy niż wpłacone zaliczki, brakującą kwotę trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego.

Podatek VAT i odliczenie podatku naliczonego

Podatek VAT jest ostatecznym podatkiem konsumpcyjnym, który przedsiębiorcy muszą doliczyć do wszystkich towarów i usług. Dla konsumenta końcowego jest to tzw. podatek od towarów i usług. Stawka podatku VAT wynosi 19%. Istnieje jeszcze obniżona stawka VAT w wysokości 7% (§ 12 ustawy o podatku VAT). Stawka ta obowiązuje dla podstawowych artykułów spożywczych i dóbr konsumpcyjnych codziennego użytku. Każdy przedsiębiorca musi doliczyć podatek VAT do kwot wykazanych na fakturach, którymi obciąża inne przedsiębiorstwa lub konsumentów za świadczone usługi albo sprzedany towar. Zapłacony podatek VAT za nabycie towarów i usług nazywany jest podatkiem naliczonym. Jeśli przedsiębiorca zapłacił więcej podatku naliczonego niż otrzymał należnego, może wnioskować w urzędzie skarbowym o zwrot różnicy wykazanej w deklaracji VAT.

Deklaracja VAT

Do obciążenia podatkiem VAT w wysokości 7.500 euro rocznie, należy co kwartał składać deklarację zaliczkową na podatek VAT i przekazywać pobrany podatek do urzędu skarbowego. Jeśli płacisz więcej niż 7.500 euro podatku VAT w ciągu roku, musisz co miesiąc złożyć deklarację zaliczkową do 10 dnia następnego miesiąca i do tego dnia przelać odpowiednią kwotę do urzędu skarbowego.

Podatek od działalności gospodarczej dla firm jednoosobowych

Podatek od działalności gospodarczej jest podatkiem od dochodów uzyskanych przez dane przedsiębiorstwo. Również firmy jednoosobowe muszą płacić podatek od działalności gospodarczej, jeśli prowadzą działalność gospodarczą i przekroczą określony próg zysku. W lepszej sytuacji są przedstawiciele wolnych zawodów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność rolniczą lub leśną: są bowiem zwolnieni z podatku od działalności gospodarczej. Podlegają jednak opodatkowaniu tym podatkiem, jeżeli są wpisani do rejestru handlowego. Podatek od dochodów otrzymanych z działalności gospodarczej (Gewerbeertragssteuer), jak brzmi pełna jego nazwa, jest podatkiem gminnym i ma na celu refinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z korzystaniem z ich infrastruktury, czyli np. dróg, obiektów edukacyjnych i kulturalnych. Podatek od działalności jest oczywiście regulowany przepisami prawa, takimi jak ustawa o podatku od działalności gospodarczej, rozporządzenie wykonawcze w sprawie podatku od działalności oraz dyrektywa w sprawie tego właśnie podatku. Wszystkie firmy muszą płacić podatek od działalności gospodarczej, jeśli mają określoną siłę zarobkową. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla spółek osobowych takich jak spółka cywilna, spółka jawna i spółka komandytowa obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości do 24.500 euro.

Komunalny mnożnik podatku

Obliczenie dochodu z działalności gospodarczej dla jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się z reguły za pomocą obliczenia nadwyżki przychodów. Jednakże do podstawowej kwoty zysku dodaje się lub odejmuje pewne dodatki i odliczenia. Dodatkami są na przykład koszty finansowe i udziały w zyskach. Zmniejszenie zysku może być dokonane przez inne podatki, jak np. podatek gruntowy. Ten dochód brutto jest mnożony przez ogólnokrajową jednolitą stawkę podatkową wynoszącą 3,5%. W ten sposób uzyskuje się kwotę podatku od działalności gospodarczej podlegającą opodatkowaniu. I tu wkracza komunalny mnożnik podatku: każda gmina i miasto może określić tę stawkę na podstawie własnego statutu. Obowiązująca zasada: im bardziej atrakcyjna gmina, tym wyższy mnożnik. Przykład: w Monachium mnożnik podatkowy jest jednym z najwyższych w Niemczech i wynosi 490 punktów, co sprawia, że prowadzenie firmy w tym mieście jest naprawdę bardzo kosztowne.

Podsumowując:

Fakt, że firmy jednoosobowe muszą płacić podatki, jest z pewnością bezsporny. Jednak to, że ich obliczanie jest dość skomplikowane, a w szczególności, że podatek od jednoosobowej działalności gospodarczej posiada tak złożoną podstawę poboru i obliczania, z pewnością nie jest oczywiste dla każdego podatnika. Zatem jeśli przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą ma jakiekolwiek wątpliwości podatkowe, powinien skonsultować się z doradcą podatkowym, niezależnie jaki rodzaj podatku musi odprowadzić.

Jeszcze jedno: Możesz odliczyć 100% wydatków na program księgowy lub doradcę podatkowego jako wydatek służbowy. A jeśli dopiero zakładasz swoją jednoosobową działalność gospodarczą, zalecamy, abyś już w swoim biznesplanie dokonał wyboru formy prawnej Twojej działalności. Szczególnie, jeśli ryzyka ponoszenia odpowiedzialności jest dość wysokie, jak np. w przypadku spółki handlowej lub sukcesji przedsiębiorstwa. Łatwiej wtedy będzie założyć od razu spółkę z o.o. lub spółkę przedsiębiorców (z ograniczoną odpowiedzialnością).

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *