2 000 € z Sofothilfe – jako fikcyjne wynagrodzenie?

·

·

W jakich okolicznościach mogę wpisać kwotę ryczałtową w wysokości 2 000 € jako fikcyjne wynagrodzenie przedsiębiorcy? Osoby pracujące na własny rachunek i wykonujące wolny zawód, jak również właściciele przedsiębiorstw jednoosobowych i spółek osobowych, mogą wpisać jednorazowo ryczałtową kwotę za miesiące marzec i kwiecień w łącznej wysokości 2 000 € na pokrycie kosztów utrzymania lub (fikcyjnego) wynagrodzenia przedsiębiorcy. Nie jest możliwe podanie tylko części tej kwoty obliczonej proporcjonalnie do części okresu objętego dofinansowaniem.

Wymagania:

 • (pierwszy) wniosek w marcu lub kwietniu
 • w marcu i kwietniu nie pobierano świadczenia w postaci zabezpieczenia podstawowego zgodnie z SGB II
 • nie korzystano z dotacji przyznawanych w ramach programu pomocy publicznej dla artystów

Jeżeli choćby jeden z warunków nie jest spełniony, przy dokonywaniu pomiaru płynności finansowej nie można uwzględniać fikcyjnego wynagrodzenia przedsiębiorcy.

Właścicielami przedsiębiorstw jednoosobowych i spółek osobowych są:

 • indywidualne osoby fizyczne będące właścicielami przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że fikcyjne wynagrodzenie przedsiębiorcy może być wykazane tylko jednokrotnie, bez względu na to, ile firm prowadzi dana osoba fizyczna.
 • jedna lub więcej osób fizycznych, które jako wspólnicy posiadają większość udziałów i / lub praw głosu w spółce osobowej (> 50 %) i są uprawnione do zarządzania spółką. Niezależnie od liczby osób fizycznych upoważnionych do kierowania przedsiębiorstwem, wnioskujący może wykazać tylko jedno fikcyjne wynagrodzenie przedsiębiorcy.

Ponadto, ograniczenie wymienione w poprzednim punkcie ma zastosowanie również w tym przypadku.

O uwzględnienie w rozliczeniu dotacji fikcyjnego wynagrodzenia przedsiębiorcy mogą ubiegać się w szczególności właściciele następujących spółek osobowych:

 • GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) – spółka cywilna
 • Einzelunternehmen – firma jednoosobowa
 • KG (Kommanditgesellschaft) – spółka komandytowa
 • OHG (offene Handelsgesellschaft) – spółka jawna
 • AG & Co. OHG – spółka akcyjna połączona ze spółką jawną
 • EWIV (Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung) – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG)
 • GmbH & Co. OHG – spółka z o.o. jako komplementariusz wraz ze spółką jawną
 • Partenreederei – Towarzystwo Żeglugowe
 • PartG (Partnerschaftsgesellschaft) – spółka partnerska
 • PartG mbB (Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung) – spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową

W przypadku spółek osobowych fikcyjne wynagrodzenie przedsiębiorcy może być podane tylko raz, niezależnie od liczby wspólników.

W przypadku spółek kapitałowych nie można podać fikcyjnego wynagrodzenia dla przedsiębiorcy.

Złożyłem wniosek o pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w marcu, ale przyznano mi zasiłek socjalny Arbeitslosengeld II (ALG II) jedynie za kwiecień. Czy mogę ubiegać się o dotację w wysokości 1 000 € na pokrycie kosztów utrzymania w marcu?

Nie, można ubiegać się wyłącznie o ryczałtową kwotę w wysokości 2 000 €, pod warunkiem, że nie został przyznany zasiłek ALG II za miesiące marzec i kwiecień.

W marcu/kwietniu złożyłem wniosek o zasiłek socjalny Arbeitslosengeld II (ALG II). Mój wniosek został odrzucony. Czy mogę skorzystać z zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań?

Tak, ponieważ nie przyznano zabezpieczenia podstawowego (niem. Grundsicherung) na okres od marca do kwietnia.

Przekazuję informacje zwrotne wymagane do rozliczenia dotacji za kilka moich firm. Czy mogę każdorazowo wykazać koszty utrzymania dokonując pomiaru płynności finansowej tych firm?

Jeżeli właściciel jest wspólny dla wszystkich tych firm (identyczny Steuer-ID, czyli numer identyfikacji podatkowej), ryczałt na koszty utrzymania w wysokości 2 000 € uwzględnić można jedynie w kalkulacji dotyczącej jednej z tych firm.

Źródło: https://www.steuerrat24.de/steuerservice/musterschreiben.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *