Zwrot pieniędzy z dofinansowania

·

·

Jeżeli po dokonaniu pomiaru płynności finansowej okaże się, że wypłacona pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych była zbyt wysoka, należy zwrócić całą różnicę. Po wprowadzeniu danych do formularza służącego do rozliczenia dotacji uzyska się informację o tym, czy należy dokonać zwrotu środków.

Zwrot dokonany jeszcze w 2020 roku spowoduje zmniejszenie – przynajmniej w przypadku roku gospodarczego nie różniącego się od roku kalendarzowego – dochodów operacyjnych w roku podatkowym 2020 (opcja 1 w naszym e-mailu, zob. pkt 0.2). W tym przypadku pomoc udzielona w ramach NRW-Soforthilfe 2020 wpłynie tylko i wyłącznie na rozliczenie podatkowe za 2020 rok. O ile zwrot nastąpi w 2021 roku (opcja 2), to od metody ustalenia zysku zależy, czy zwrot ten będzie miał wpływ na podatek za 2020 czy 2021 rok. W deklaracji za rok podatkowy 2020 część zatrzymanej przez Państwa pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych musi zostać zgłoszona jako dochód zgodnie z formularzem służącym do przekazania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę zwrócić część pomocy otrzymanej w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020?

Aby rozliczyć otrzymaną dotację, trzeba wcześniej dokonać pomiaru płynności finansowej w okresie kwalifikowalności.

Jeśli okaże się, że rzeczywisty niedobór płynności był na tyle duży, że wypłacona kwota była adekwatna, wówczas nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych środków pomocowych.

Jeśli natomiast niedobór płynności okazał się ostatecznie mniejszy niż wypłacona pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, wówczas należy zwrócić różnicę.

Jeżeli w ogóle nie doszło do utraty płynności finansowej (tzn. w okresie kwalifikowalności dochody uzyskane z bieżącej działalności gospodarczej były wyższe niż bieżące wydatki rzeczowe i finansowe), wówczas pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych musi zostać zwrócona w całości.

Przykłady obliczania niedoboru płynności znajdują się w punkcie 2.1.

To, czy wymagane będzie dokonanie zwrotu dotacji, okaże się po wprowadzeniu do formularza danych wymaganych do rozliczenia dotacji.

Konto bankowe: na jaki numer konta należy przelać środki pomocowe otrzymane w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020, jeśli zachodzi konieczność zwrotu dotacji?

Na zasadzie odstępstwa od pkt II.3 decyzji o przyznaniu dotacji, zwrot środków pomocowych powinien być dokonany na rachunek właściwego dla Państwa zarządu okręgu administracyjnego (niem. Bezirksregierung, BR):

  • BR Arnsberg:  DE64 3005 0000 0004 3000 00
  • BR Detmold: DE63 3005 0000 0004 3000 18
  • BR Düsseldorf: DE41 3005 0000 0004 3000 26
  • BR Köln: DE19 3005 0000 0004 3000 34
  • BR Münster: DE94 3005 0000 0004 3000 42

Właściwy numer IBAN znajdą Państwo w formularzu służącym do przekazania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji i potwierdzeniu jego otrzymania przez właściwy urząd. Jest to ten sam numer IBAN, z którego otrzymali Państwo przelew środków pomocowych.

Przed dokonaniem przelewu prosimy o sprawdzenie, czy numery rachunków są takie same.

Aby ułatwić nam identyfikację świadczeniobiorcy, prosimy użyć następujących danych podczas dokonywania przelewu:

  • Świadczeniobiorca/właściciel konta (niem. Empfänger/Kontoinhaber): prosimy o podanie w tym miejscu właściwego zarządu okręgu administracyjnego, np. „Bezirksregierung Köln”
  • Tytuł przelewu pole 1 (niem. Verwendungszweck Feld 1): <Numer referencyjny (niem. Aktenzeichen) podany w decyzji o przyznaniu dotacji>
  • Tytuł przelewu pole 2 (niem. Verwendungszweck Feld 2): „Rückzahlung Corona-Soforthilfe” („Zwrot pomocy Corona-Soforthilfe”)

Czy spłata jest możliwa również w ratach?

Co do zasady, mogą Państwo dokonać ewentualnego zwrotu w ratach lub w kilku przelewach jednorazowych. Nie muszą Państwo tego z nami uzgadniać. Ważne jest jednak to, aby dokonać całkowitej spłaty przed zakończeniem procesu finansowania. Prosimy zadbać o to, abyśmy byli w stanie odpowiednio przyporządkować i powiązać ze sobą dokonywane przez Państwo płatności (zob. pytanie 4.3).

Czy otrzymam potwierdzenie przelewu?

Niestety, nie jest możliwe otrzymanie potwierdzenia przelewu bezpośrednio po wykonanej operacji.

Prosimy o przechowywanie przez okres dziesięciu lat zarówno potwierdzenia przelewu, jak również wszystkich pokwitowań i dokumentów potwierdzających zadeklarowane dochody i wydatki.

Podczas dokonywania przelewu popełniłem błąd (niewłaściwa kwota, nieprawidłowy numer rachunku, błędne dane). Do kogo mogę się zwrócić w tej sprawie?

Jeśli jest to możliwe, należy wycofać błędny przelew za pośrednictwem banku, a następnie dokonać ponownego przelewu. We wszystkich innych przypadkach prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa zarządem okręgu administracyjnego – prosimy użyć w tym celu poniższego adresu: soforthilfe-rueckmeldung@mwide.nrw.de.

Źródło: https://www.steuerrat24.de/steuerservice/musterschreiben.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *