Najczęściej zadawane pytania – Wsparcie Pomostowe

·

·

Postanowiliśmy zebrać listę najczęściej zadawanych pytań związanych ze wsparciem pomostowym. W tym artykule znajdziecie wszystko to, co związane z tym temacie. Dowiecie się o uprawnieniach, o tym ile można otrzymać, kto wypłaca i jeszcze więcej przydatnych informacji.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące „wsparcia pomostowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa”. Wszystko oparte na: /www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

W sekcji FAQ (najczęściej zadawanych pytań) wyjaśniono kilka istotnych kwestii związanych z drugim etapem wsparcia finansowego w ramach programu federalnego „Wsparcie pomostowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa” (okres kwalifikowalności wydatków: wrzesień – grudzień 2020 r.). Są to dodatkowe informacje dla przedsiębiorstw uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, względnie doradców podatkowych (w tym przedstawicieli podatkowych), biegłych rewidentów, dyplomowanych księgowych i prawników (zwanych dalej „audytorami zewnętrznymi”).

1.Kto otrzyma wsparcie pomostowe w związku z trwającą pandemią koronawirusa?

1.1Które przedsiębiorstwa są uprawnione do składania wniosków?

Zasadniczo wnioski o wsparcie finansowe mogą składać przedsiębiorstwa każdej wielkości (z wyjątkiem przedsiębiorstw wyraźnie wymienionych w kryteriach wykluczenia, niezależnie od liczby zatrudnionych w nich pracowników), osoby samozatrudnione oraz osoby wykonujące wolne zawody w ramach swojej podstawowej działalności zarobkowej1 niezależnie od sektora gospodarki (dotyczy to również podstawowej produkcji rolnej), które spełniają co najmniej jedno z dwóch poniższych kryteriów:

 • Spadek obrotów o co najmniej 50 procent w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku w porównaniu z analogicznymi miesiącami roku poprzedniego2.
  Spadek obrotów o średnio co najmniej 30 procent w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
 • Przedsiębiorstwa, które zostały założone przed dniem 1 kwietnia 2019 roku i ze względu na silne sezonowe wahania w swojej działalności ich łączne obroty w okresie od kwietnia do sierpnia 2019 roku nie przekroczyły 15 procent obrotu rocznego w 2019 roku, są zwolnione z powyższego warunku spadku obrotów3.
 • Pod pojęciem przedsiębiorstwa rozumie się każdą niezależną prawnie jednostkę (posiadającą własną osobowość prawną), niezależnie od jej formy prawnej, która jest aktywna gospodarczo na rynku i która według stanu na dzień 29 lutego 2020 roku posiadała co najmniej jednego pracownika (niezależnie od liczby przepracowanych godzin); pojęcie to obejmuje także przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, względnie przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia i organizacje non-profit. W przypadku spółek cywilnych i przedsiębiorstw o innych formach prawnych, nie zatrudniających innych pracowników (oprócz właścicieli), co najmniej jeden wspólnik musi pracować dla przedsiębiorstwa w ramach swojej głównej działalności zarobkowej.

A zatem organizacje non-profit (w rozumieniu §§ 51 ff AO) jak np. schroniska młodzieżowe, zielone szkoły, organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży lub edukacji politycznej, a także ośrodki dla niepełnosprawnych lub niezależne podmioty pośredniczące w procedurze adopcji międzynarodowej, są uprawnione do składania wniosków.

W drodze odstępstwa, następujące przedsiębiorstwa nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie finansowe (kryteria wykluczenia):

 • przedsiębiorstwa, które nie są zarejestrowane w niemieckim urzędzie skarbowym, przedsiębiorstwa nieposiadające na terenie Niemiec stałego zakładu lub siedziby4,
 • przedsiębiorstwa, które już na dzień 31.12.2019 roku znajdowały się w trudnej sytuacji (gospodarczej) (Definicja UE )5 i nie przezwyciężyły jej po tej dacie,
 • przedsiębiorstwa założone dopiero po 31.10.2019, przedsiębiorstwa publiczne6,
 • przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa powiązane), które spełniają kryteria wielkości warunkujące dostęp do Funduszu Stabilizacji Gospodarczej (niem. Wirtschaftsstabilisierungsfonds)7,
 • przedsiębiorstwa o rocznych obrotach wynoszących co najmniej 750 mln euro8 oraz osoby wykonujące wolne zawody lub osoby samozatrudnione w ramach ubocznej działalności zarobkowej.

Przedsiębiorstwa powiązane mogą złożyć tylko jeden wniosek wspólny dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (por. 5.2).

 1. Warunkiem wstępnym jest, aby przeważająca część całkowitego dochodu (tj. co najmniej 51%) pochodziła z pracy na własny rachunek lub z wykonywania wolnego zawodu. Punktem odniesienia jest rok 2019. Alternatywnie, punktem odniesienia może być luty 2020 roku. Osoby wykonujące wolne zawody oraz osoby samozatrudnione, których główna praca zarobkowa stała się pracą dodatkową ze względu na urlop wychowawczy, są wyłączone z pomocy. Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników są uprawnione do ubiegania się o pomoc również wtedy, gdy jest to działalność uboczna.
 2. W przypadku spółek założonych po czerwcu 2019 roku, w celu wykazania spadku obrotów o co najmniej 50 procent w dwóch kolejnych miesiącach, należy przyjąć listopad i grudzień 2019 roku jako miesiące stanowiące bazę do porównania.
 3. Dotyczy to zarówno wahań sezonowych, jak i wahań spowodowanych np. chorobą, urlopem macierzyńskim/rodzicielskim, przebudową lub przeprowadzką.
 4. W przypadku stałego zakładu na terenie Niemiec włączonego w struktury koncernu zagranicznego lub powiązanego z zagraniczną spółką matką koncernu, pod uwagę mogą być brane tylko koszty stałe i obroty stałych zakładów w Niemczech.
  Ponadto należy wziąć pod uwagę wymogi dotyczące przedsiębiorstw powiązanych zgodnie z pkt 5.2. W tym sensie krajowe i zagraniczne części przedsiębiorstwa należy traktować jako firmy powiązane.
 5. W przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa jest mniejsza od 10 mln EUR, ma to zastosowanie bez względu na to, jak długo istnieją, tylko wtedy, gdy są one przedmiotem postępowania upadłościowego na mocy prawa krajowego lub otrzymały już pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Nawet jeżeli przedsiębiorstwa te otrzymały pomoc na ratowanie, mogą otrzymać wsparcie w ramach tego programu, jeżeli w momencie przyznania pomocy pożyczka została już spłacona lub gwarancja już wygasła. Nawet jeżeli przedsiębiorstwa te otrzymały pomoc na restrukturyzację, mogą otrzymać wsparcie w ramach tego programu, jeżeli w momencie przyznania pomocy nie są już objęte planem restrukturyzacji.
  Jeżeli jedno lub więcej przedsiębiorstw wchodzących w skład przedsiębiorstw powiązanych znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie wyklucza to możliwości złożenia wniosku dla całej grupy podmiotów powiązanych.
 6. Przedsiębiorstwa publiczne, których udziały są w całości lub w większości własnością publiczną, nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie. Dotyczy to również przedsiębiorstw mających publiczną formę własności, w tym korporacji prawa publicznego z wyjątkiem placówek oświatowych samorządu gospodarczego mających formę prawną korporacji prawa publicznego (instytucje edukacyjne izb, cechów rzemieślniczych). Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie są uprawnione do składania wniosków, jeżeli są równocześnie przedsiębiorstwami publicznymi.
 7. Przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych przed 01.01.2020 roku spełniały co najmniej dwa z następujących kryteriów: a) suma bilansowa > 43 mln euro, b) przychód ze sprzedaży > 50 mln euro lub c) średnie roczne zatrudnienie > 249 pracowników. Przedsiębiorstwa te nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie pomostowe związane z pandemią koronawirusa, niezależnie od tego, czy złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Stabilizacji Gospodarczej.
 8. Podobnie przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu, sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub zobowiązanego do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na mocy przepisów innych niż przepisy podatkowe i których skonsolidowany roczny obrót wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniósł co najmniej 750 mln euro w roku poprzedzającym składanie wniosku, nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie. Koncern, o którym mowa w zdaniu 1, składa się z co najmniej dwóch przedsiębiorstw mających siedzibę w różnych państwach, które są ze sobą powiązane w rozumieniu § 1 ust. 2 ustawy o opodatkowaniu przedsiębiorstw przy kontaktach z zagranicą (Außensteuergesetz) lub z co najmniej jednego przedsiębiorstwa posiadającego co najmniej jeden stały zakład w innym państwie.

A wszystko na podstawie źródła: Źródło: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *