Dodatkowe pytania o wsparcie pomostowe

·

·

Czas na zebranie pytań dotyczących wsparcia pomostowego w jedno miejsce. Jeżeli czegoś nie było w poprzednich wpisach, być może znajdziecie Państwo tutaj. Dowiecie się między innymi w jakim celu utworzono NRW-Soforthilfe 2020, kiedy można było składać wnioski i wiele innych. Wszystko oczywiście poniżej!

W jakim celu stworzono program pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych NRW-Soforthilfe 2020?

Wnioski o wsparcie ze środków publicznych mogły składać przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, osoby pracujące na własny rachunek oraz osoby wykonujące wolne zawody, w tym artyści, zatrudniające do 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), które:

  • prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwa (ich aktywność na rynku ma charakter trwały)
  • wykonują wolny zawód lub prowadzą działalność na własny rachunek (i jest to ich główna działalność),
  • mają swoją siedzibę w Nadrenii Północnej-Westfalii,
  • są zarejestrowane w niemieckim urzędzie skarbowym
  • zatrudniają maksymalnie 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty)
  • oferowały swoje towary lub usługi na rynku już przed dniem 31 grudnia 2019 roku.

Dla przedsiębiorstw, które zostały założone dopiero po 31 grudnia 2019 roku, dostępny był odrębny formularz wniosku. Celem programu było wsparcie dla firm, które pozwoli im przetrwać trudny okres pandemii koronawirusa i pokonać poważne trudności z płynnością finansową dzięki dotacji ze środków publicznych.

Warunek: znaczące problemy z finansowaniem i trudności gospodarcze będące następstwem kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Warunek ten jest spełniony, gdy ponad połowa zamówień z okresu sprzed 1 marca została utracona z powodu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa (tzn. portfel zamówień zmniejszył się o ponad połowę) lub obroty zmniejszyły się o ponad połowę w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku (jeśli wniosek został złożony w kwietniu 2020 roku, miesiącem odniesienia jest kwiecień 2019 roku. Jeżeli nie można odnieść się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, np. w przypadku młodych firm, miesiącem odniesienia jest poprzedni miesiąc) lub możliwości generowania obrotów zostały znacznie ograniczone ze względu na obostrzenia nałożone w związku z pandemią COVID-19 lub posiadane środki nie wystarczyły na spłatę zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa (takich jak czynsze, kredyty na lokale użytkowe, raty leasingowe itp.) (= problemy z finansowaniem)

Kiedy można było składać wnioski?

Wnioski można było składać w okresie od 27 marca do 31 maja 2020 roku.

Co się stanie po upływie okresu finansowania?

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych NRW-Soforthilfe 2020 miała pomóc firmom w pokonaniu trudności z płynnością finansową w okresie objętym wsparciem. Po upływie trzymiesięcznego okresu kwalifikowalności wnioskodawca musi dokonać pomiaru płynności i wskazać kwotę ewentualnego niedoboru. Jeżeli okaże się, że wypłacona pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych była zbyt wysoka, należy zwrócić nadwyżkę.

Kiedy mogę uznać proces rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020 za zakończony?

Proces rozliczenia dotacji przyznanej w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020 uznaje się za zakończony w odniesieniu do poszczególnych świadczeniobiorców po ustaleniu i zgłoszeniu przez nich rzeczywistego niedoboru płynności oraz, jeżeli ma to zastosowanie, po dokonaniu zwrotu nadpłaconej kwoty dotacji.

Po zakończeniu procesu udzielania informacji zwrotnych wymaganych do rozliczenia dotacji, przeprowadzona zostanie wyrywkowa kontrola obliczeń wykonanych przez świadczeniobiorców.

Który organ sprawdza, czy doszło do utraty płynności finansowej?

To osoby korzystające z pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych same dokonują pomiaru płynności finansowej w okresie kwalifikowalności. Następnie informują o wynikach przeprowadzonej kalkulacji za pomocą formularza służącego do przekazywania danych wymaganych do rozliczenia dotacji.

Po zakończeniu procesu przesyłania powyższych informacji, przeprowadzona zostanie wyrywkowa kontrola obliczeń wykonanych przez świadczeniobiorców.

Jak wyglądają kwestie opodatkowania wykorzystanej kwoty środków pomocowych?

Wszystkie podmioty korzystające z pomocy NRW-Soforthilfe 2020 muszą wykazać w deklaracji podatkowej za rok 2020 zatrzymaną (niezwróconą) kwotę pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych jako dochód. Prosimy również o zapoznanie się z bardziej szczegółowymi odpowiedziami na pytanie 4.1.

Pokwitowania i dokumenty potwierdzające podane w formularzu informacje muszą być przedłożone w urzędzie skarbowym tylko na żądanie.

Wbrew temu, co zostało opisane w punkcie II.8 decyzji o przyznaniu dotacji, formularz służący do przekazania informacji zwrotnych wymaganych do rozliczenia dotacji nie musi być dołączany do deklaracji za rok podatkowy 2020. Zamiast tego administracja skarbowa automatyczne uzgodni dane na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji.

Jeżeli wypłata pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dotyczy kilku przedsiębiorstw (np. w przypadku przedsiębiorstw kontrolowanych lub partnerskich, wielokrotne składanie wniosków przez osoby fizyczne), dotacja musi zostać podzielona między poszczególne przedsiębiorstwa proporcjonalnie do liczby pracowników lub przypisana zgodnie z prawem handlowym i podatkowym. Prosimy o wskazanie w deklaracji podatkowej dokładnie tej kwoty, którą podają Państwo w rozliczeniu, ponieważ urzędy skarbowe porównają te dane.

Czy jest przewidziana kontynuacja programu NRW-Soforthilfe 2020?

Rząd federalny podjął decyzję o kontynuowaniu programu wsparcia pomostowego (niem. Überbrückungshilfe) w okresie od czerwca do grudnia 2020 roku (wsparcie pomostowe, etap 1 i 2), którego celem jest ochrona małych i średnich przedsiębiorstw, które nadal odczuwają skutki kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa w postaci spadku obrotów. W związku z całkowitym zamknięciem niektórych sektorów gospodarki w listopadzie, rząd federalny udzieli nadzwyczajnej pomocy przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć na stronie: https://www.wirtschaft.nrw/coronahilfe

Jakie są kluczowe różnice w stosunku do wsparcia pomostowego?

Pierwszy etap wsparcia pomostowego stanowi kontynuację programu NRW-Soforthilfe 2020. Podczas gdy zasady wsparcia i sposoby rozliczania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zostały określone na poziomie kraju związkowego, regulacje dotyczące wsparcia pomostowego zostały uchwalone przez Federalne Ministerstwo Gospodarki. Programy wsparcia różnią się zatem w kluczowych kwestiach.

Poniższa tabela zawiera zestawienie podstawowych różnic pomiędzy programami wsparcia. Zawartość tabeli została skrócona na potrzeby prezentacji. Oprócz niniejszych FAQ, obszerne informacje na temat warunków przyznawania dotacji, w szczególności na temat wsparcia pomostowego, znajdują się na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii Nadrenii Północnej-Westfalii (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, MWIDE):

www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe

lub

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-01.html? nn=1870016

Drugi etap wsparcia pomostowego stanowi bezpośrednią kontynuację pierwszego etapu (okres kwalifikowalności od września do grudnia 2020 roku). Ponadto, z inicjatywy Nadrenii Północnej-Westfalii wprowadzono kilka istotnych zmian na korzyść świadczeniobiorców wsparcia pomostowego: m.in. obniżono wymagania odnośnie spadku obrotów, zniesiono próg dla MŚP oraz podwyższono stawki dotacji i ryczałtową kwotę dot. kosztów osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:

www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe2

lub

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/faqlist.html

Źródło: https://www.steuerrat24.de/steuerservice/musterschreiben.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *