Zmiany dla przedsiębiorców od 2021 roku

·

·

Zmiany dla przedsiębiorców w 2021 roku. Jakie zmiany będą dotyczyć osoby prowadzące własną firmę? Jak te zmiany wpłyną na działalność? Co z pandemią Covid-19, czy brana jest pod uwagę? I co w momencie gdy obejmie nas kwarantanna? Kilka rzeczy się zmieni i warto zapoznać się z tymi zmianami jak najwcześniej. W tym artykule znajdziecie informacje o najważniejszych zmianach i konsekwencjami jakie ze sobą niosą.

Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostało przedłużone

W marcu 2020 r. obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości został zawieszony; teraz zdecydowano o przedłużeniu okresu obowiązywania tego zawieszenia do dnia 31 stycznia 2021 r.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nadal zawieszony

Co to oznacza dla Twojej firmy?

Przyjęty pakiet ratunkowy dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa dotyczy również prawa upadłościowego. W marcu 2020 r. zawieszono obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o ile zostaną spełnione odpowiednie wymogi.

Regulacja ta miała zastosowanie do przedsiębiorstw, które stały się niewypłacalne w wyniku pandemii i mogą odzyskać płynność finansową dzięki wsparciu państwa lub które można uratować w inny sposób.

Przedłużenie zawieszenia

Ze względu na trwający kryzys spowodowany przez pandemię koronawirusa, zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostało przedłużone do dnia 31 stycznia 2021 r. (według wstępnych założeń miało obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 r.).

Należy podkreślić, że z powyższego rozwiązania mogą skorzystać tylko te przedsiębiorstwa, które są nadmiernie zadłużone z powodu pandemii koronawirusa, ale nie są całkowicie niewypłacalne. Powyższe kryteria mają dwie zalety. Po pierwsze, wzmacnia się firmy, które mają szansę na poprawę sytuacji. Po drugie, nie są brane pod uwagę niewypłacalne przedsiębiorstwa, co ma zapewnić stabilność gospodarczą.

Kwarantanna a samozatrudnienie: okres obowiązywania zasad przyznawania odszkodowań przedłużony do końca marca 2021 r.

Ustawa o ochronie przed zakażeniami (niem. Infektionsschutzgesetz) chroni osoby pracujące na własny rachunek oraz osoby wykonujące wolny zawód w przypadku nałożenia kwarantanny. 

KfW-Schnellkredit (szybka pożyczka KfW) dla samozatrudnionych i drobnych przedsiębiorców

Specjalny program ma zostać przedłużony do dnia 30.06.2021 r.

Bardziej uczciwa konkurencja

Ustawa przeciwko nadużywaniu upomnień (niem. Gesetz gegen Abmahnmissbrauch) ma za zadanie skuteczniej chronić osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nowa ustawa przeciwko nadużywaniu upomnień (niem. Gesetz gegen Abmahnmissbrauch)

Ochrona dla małych i średnich przedsiębiorstw?

10 września niemiecki Bundestag uchwalił ustawę mającą na celu wspieranie uczciwej konkurencji. Po drugim i trzecim czytaniu Parlament przyjął projekt ustawy przygotowany przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów (niem. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz). Ustawa zawiera kompleksowy pakiet środków, które powinny doprowadzić do znacznego ograniczenia nadużywania upomnień.

Ustawa o przeciwdziałaniu bezprawnym upomnieniom

Celem nowej ustawy jest przede wszystkim ochrona osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz małych i średnich przedsiębiorstw przed skutkami nadużyć związanych z upomnieniami. Jej podstawą są ustalenia zawarte w umowie koalicyjnej. Ustawa ta opiera się ponadto na rezolucji uchwalonej wcześniej przez niemiecki Bundestag.

Według federalnej minister sprawiedliwości Christine Lambrecht (SPD), nadużywanie upomnień wyrządza szkodę przede wszystkim osobom wykonującym wolne zawody, a także małym i średnim przedsiębiorstwom: „Dzięki właśnie przyjętemu projektowi ustawy, przyczyniamy się do ukrócenia tego procederu”.

Najważniejsze punkty w skrócie

W przyszłości, zgodnie z deklaracjami federalnej minister sprawiedliwości, konkurenci nie będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z wysyłaniem upomnień z powodu naruszeń obowiązków w zakresie informowania i etykietowania oraz ochrony danych dokonanych przez przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników. „Ponadto”, mówi Lambrecht,będziemy wspierać tych, którzy bronią się przed upomnieniami, które należy uznać za praktyki stanowiące nadużycie”. Na przykład, wysyłający upomnienia już nie będą mogli wybierać, przed którym sądem wytoczą powództwo, w przypadku naruszeń prawa związanych z działalnością internetową.

Poprzez ograniczenie zachęt finansowych, ustawa wprowadza rozwiązanie mające zaradzić nadużyciom związanym z upomnieniami. W pewnych okolicznościach konkurenci, którzy podejmą działania przeciwko małym firmom zatrudniającym mniej niż 250 pracowników, nie będą już uprawnieni do zwrotu kosztów związanych z upomnieniami. Ponadto, ustawodawca w przyszłości ograniczy wysokość kar umownych w przypadku jednorazowego upomnienia.

Inne środki mające przeciwdziałać nieuzasadnionym upomnieniom

Ustawa ma na celu zaostrzyć wymagania, które będą musiały spełnić osoby wysyłające formalne wezwanie do zaprzestania określonych działań naruszających prawa innych osób. W przyszłości konkurenci będą mogli upominać innych tylko wtedy, gdy faktycznie sprzedają lub nabywają towary lub usługi w istotnym zakresie, a nie tylko sporadycznie. Chodzi o uniemożliwienie wysyłania upomnień przez fikcyjne sklepy internetowe oraz niewypłacalnych konkurentów.

Ustawa ma na celu zapobieganie istnieniu takich stowarzyszeń, które zakładane są wyłącznie w celu wysyłania upomnień i uzyskiwania w ten sposób korzyści finansowych. Teraz do wysyłania upomnień uprawnione będą tylko te stowarzyszenia branżowe, które spełnią określone wymogi. Za kontrolę stowarzyszeń będzie w przyszłości odpowiedzialny Federalny Urząd Sprawiedliwości (niem. Bundesamt für Justiz).

Wspieranie poszkodowanych

W przyszłości osoby otrzymujące upomnienia, które należy uznać za praktyki stanowiące nadużycie, będą mogły przedstawić kilka typowych przykładów (niem. Regelbeispiele; działanie to polega na tym, że zawarty w przepisie ogólnikowy opis karalnego zachowania wzbogaca się o przykłady jego realizacji). Mogą one obejmować, na przykład, masową wysyłkę upomnień lub ewidentnie zbyt wysoką karę umowną. Jeżeli wezwanie do zaniechania stanowi nadużycie prawa, każdy, kto je otrzyma, będzie mógł w łatwiejszy sposób dochodzić zwrotu kosztów poniesionych w związku z koniecznością skorzystania z pomocy prawnej.

Osoby, które wysyłają upomnienia, powinny przeanalizować każdy indywidualny przypadek, aby uniknąć ryzyka finansowego. Nowa ustawa przewiduje ułatwienia dla osób prowadzących działalność na własny rachunek. Ponieważ przepisy są skierowane przeciwko podmiotom nadużywającym upomnień w celu osiągnięcia korzyści finansowych, teraz także małe i średnie przedsiębiorstwa mogą spokojniej patrzeć w przyszłość.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *