Zmiany podatkowe w 2021

·

·

Jakich zmian związanych z podatkami możemy spodziewać się w Niemczech w 2021 roku? Jakim zmianom ulegnie podatek VAT? Co z ulgami podatkowymi i osobami niepełnosprawnymi? Czeka nas trochę zmian, więc warto dowiedzieć się o nich już teraz, by nic nie zaskoczyło nas w nowym roku.

Podstawowa stawka podatku VAT wraca do poziomu 19%

Po sześciu miesiącach obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT, z dniem 01.01.2021 r. nastąpi powrót do wyższych stawek.

Tymczasowe obniżenie podatku od wartości dodanej przestaje obowiązywać

Przejściowo obniżone stawki podatku VAT, które obowiązywały od dnia 01.07.2020 r., powrócą do poprzedniego poziomu z dniem 01.01.2021 r.

Na początku czerwca 2020 r. wielka koalicja w Niemczech przygotowała pakiet stymulacyjny, który miał na celu uporanie się z gospodarczymi skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Jednym ze środków było ogólne obniżenie podatku VAT na okres sześciu miesięcy – w celu zwiększenia konsumpcji i nadrobienia strat w sprzedaży. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 r. podstawowa stawka VAT spadła z 19% do 16%, a stawka obniżona z 7% do 5%. Decyzja o tym, czy obniżka VAT będzie miała przełożenie na klientów, należała do przedsiębiorców. Z historycznego punktu widzenia była to pierwsza obniżka podatku VAT od 1968 r., a więc od czasu wprowadzenia systemu w znanej nam dzisiaj postaci.

Po sześciu miesiącach, z dniem 01.01.2021 r., stawki VAT wzrosną do poprzedniego poziomu.

Skutki gospodarcze

Zmiana stawek miała daleko idące skutki dla przedsiębiorców. Musieli oni w krótkim czasie dostosować swoje systemy do nowych stawek podatkowych.

Chociaż plan naprawy gospodarczej miał na celu wzmocnienie gospodarki, wielu przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek nie odczuło znaczących efektów po trzech miesiącach od wejścia w życie obniżki podatku VAT.

Teraz także powrót do poprzednio obowiązujących stawek stawia przed nimi nowe wyzwania. Również w tym przypadku dotyczy to każdego przedsiębiorcy i musi być odpowiednio uwzględnione w kasach, systemach rozliczeniowych i księgowych.

 VAT importowy już od pierwszego centa

Celem wzmocnienie gospodarek Unii Europejskiej

Czym jest VAT importowy (niem. Einfuhrumsatzsteuer)?

VAT importowy jest należny, gdy przedsiębiorstwa lub prywatne gospodarstwa domowe importują towary z państwa trzeciego, tj. z państwa spoza Unii Europejskiej. Wpływy z tego podatku wynoszą ponad 50 miliardów euro. Podatek obrotowy od importu jest rodzajem podatku konsumpcyjnego.

Jaką funkcję spełnia VAT importowy?

VAT importowy to podatek od wartości dodanej nakładany w związku z zakupem towarów w państwie niebędącym członkiem UE. Gdyby nie istniał podatek obrotowy od importu, konsument otrzymywałby przywożone z terytorium państwa trzeciego towary całkowicie nieopodatkowane podatkiem VAT. Postawiłoby to dostawców krajowych konkurujących ze sprzedawcami z państw trzecich w niekorzystnej sytuacji. Albowiem podobnie jak w przypadku podatku od wartości dodanej, koszty związane z VAT-em importowym są zwykle przerzucane przez przedsiębiorstwa na konsumenta.

Jak jest pobierany VAT importowy?

VAT importowy nie jest pobierany przez urząd skarbowy, lecz przez administrację celną i podlega jej przepisom. Podstawą do naliczenia VAT-u importowego jest wartość celna. Do tego mogą dochodzić inne koszty, na przykład związane z transportem do pierwszego miejsca przeznaczenia na obszarze UE.

Zmiana ustawy z dniem 1 lipca 2021 r.

Zmiana ustawy wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Do tej pory obowiązywały zwolnienia celne w przypadku przywozu towarów spoza UE o wartości niższej niż 22 euro. Od dnia 1 lipca 2021 r. te ulgi celne przestaną obowiązywać. Wtedy podatek obrotowy od importu będzie nakładany na towary już od wartości jednego centa.

Przyczyny zmiany ustawy

UE uzasadnia wprowadzenie tego rozwiązania tym, że zagraniczne przedsiębiorstwa sprzedaży wysyłkowej nie powinny być lepiej traktowane z podatkowego punktu widzenia. Zmiana ta przyczyni się tym samym do wzmocnienia gospodarki UE. Kolejnym celem jest skuteczniejsze zwalczanie oszustw związanych z VAT.

Konsekwencje zmiany ustawy

Dla każdej przesyłki zawierającej towary importowane przez osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwo lub prywatne gospodarstwo domowe, których miejsce zamieszkania lub siedziba firmy znajduje się na obszarze UE, wymagane będzie w przyszłości zgłoszenie celne, na podstawie którego pobierany będzie VAT importowy.

Ulga podatkowa dla osób dojeżdżających do pracy

Zwiększenie ulgi podatkowej z tytułu kosztów dojazdu do pracy (niem. Entfernungspauschale), które będzie miało zastosowanie od 21. kilometra

Wyższa podstawowa kwota wolna od podatku (niem. Grundfreibetrag)

Podstawowa kwota wolna od podatku wzrośnie w 2021 r. do 9 696 euro.

Podstawowa kwota wolna od podatku (niem. Grundfreibetrag/Steuerfreibetrag), wzrośnie w roku podatkowym 2021 do 9 744 euro. W 2022 r. podstawowa kwota wolna od podatku wzrośnie do 9 984 euro.

Od podstawowej kwoty wolnej od podatku nie pobiera się podatku dochodowego w celu zapewnienia podatnikom minimum socjalnego.Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych

Większe wsparcie od 1 stycznia 2021 r.

Behinderten-Pauschbetragsgesetz (ustawa dotycząca ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych)

Zwięzły przegląd najważniejszych postanowień projektu ustawy

W Republice Federalnej Niemiec dużą wagę przywiązuje się do wspierania osób niepełnosprawnych. Behinderten-Pauschbetragsgesetz (ustawa dotycząca ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych), która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r., ma przyczynić się do realizacji tego celu również w zakresie prawa podatkowego.

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych

Behinderten-Pauschbetragsgesetz (ustawa dotycząca ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych) ma służyć dwóm celom. Po pierwsze, ma ona odciążyć finansowo osoby dotknięte niepełnosprawnością. Po drugie, ma ograniczyć nadmierną biurokrację, która często jest konsekwencją skomplikowanego prawa podatkowego. Cel ten nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

W projekcie, który został zatwierdzony przez niemiecki rząd, znalazły się trzy istotne regulacje, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

  • podwojenie kwot ryczałtowych dla osób niepełnosprawnych
  • uproszczenie obowiązków w zakresie przedkładania dowodów
  • większa kompatybilność stopni niepełnosprawności z obowiązującym prawem socjalnym

Założeniem jest, aby przepisy dotyczące kwoty ryczałtowej były jasne i nie nastręczały trudności w ich stosowaniu przez osoby uprawnione do ulgi podatkowej – stosowna ustawa (Pauschbetragsgesetz) ma zapewnić skuteczną realizację tego celu.

Oto przegląd najważniejszych regulacji

Dostarczenie zaświadczeń o niepełnosprawności i związanych z nią ograniczeniach w życiu codziennym jest często skomplikowane i uciążliwe. Alternatywą jest skorzystanie przez podatnika z rozwiązania, jakim jest ulga podatkowa w postaci kwoty ryczałtowej przysługującej osobom z niepełnosprawnością. W projekcie uchwały znalazły się następujące środki:

  • wspomniane już podwojenie kwot ryczałtowych
  • kwota ryczałtowa na koszty podróży (900 EUR dla osób z dysfunkcją wzroku / mających trudności z poruszaniem się / 4 500 EUR dla osób ciężko upośledzonych)
  • brak dodatkowych wymogów, jeśli chodzi o korzystanie z kwot ryczałtowych przysługujących osobom niepełnosprawnym w przypadku stopnia niepełnosprawności < 50
  • kwota ryczałtowa już od 20. stopnia niepełnosprawności
  • ulga podatkowa z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną (niem. Pflege-Pauschbetrag) – kwota ryczałtowa wzrasta do 1 800 EUR
  • ulga podatkowa z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną wyniesie w zależności od stopnia wymaganej opieki 600 EUR (Pflegegrad 2) lub 1 100 EUR (Pflegegrad 3)

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Zgodnie z wymogami formalnymi, projekt ustawy dotyczącej ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych (Behinderten-Pauschbetragsgesetz) musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Bundesrat. Planuje się, że nowe przepisy dotyczące stawek ryczałtowych dla podatników z niepełnosprawnością wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Na koniec 2026 r. zaplanowano ocenę wprowadzonych rozwiązań. Wówczas – jeśli okaże się to konieczne – wdrożone zostaną działania korygujące.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *