Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

·

·

Niemcy słyną z dobrego systemu opieki socjalnej, a jednym z elementów tego systemu jest zasiłek dla bezrobotnych. Celem tego artykułu jest przedstawienie zasad przyznawania zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech oraz warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać taki zasiłek.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych, zwany także Arbeitslosengeld, to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które utraciły pracę i poszukują nowego zatrudnienia. Zasiłek przyznawany jest przez Federalne Biuro Pracy (Bundesagentur für Arbeit) i wypłacany jest przez poszczególne landy.

Warunki uzyskania zasiłku w Niemczech

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, trzeba być bezrobotnym i poszukiwać pracy. Należy także zarejestrować się w Federalnym Biurze Pracy i być gotowym do podjęcia pracy w ciągu krótkiego czasu.

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy. Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, trzeba mieć przynajmniej 12 miesięcy stażu pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Osoby, które nie spełniają tego warunku, mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w wyższej wysokości po spełnieniu dodatkowych warunków.

Wysokość zasiłku w Niemczech

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od stażu pracy i wynagrodzenia osoby bezrobotnej. Z reguły wynosi ona około 60-67% ostatniego wynagrodzenia brutto. Jest ona wypłacana przez okres do 12 miesięcy, po tym okresie zasiłek zostaje zmniejszony.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od wielu czynników. W związku z tym uproszczono następujące obliczenie:

  • Podstawą obliczenia zasiłku dla bezrobotnych są zarobki brutto (wynagrodzenie) z ostatnich 12 miesięcy. Uwzględniana jest tylko ta część Twojego wynagrodzenia, która podlegała składkom na ubezpieczenie od utraty pracy (tj. na przykład brak minipracy) i która została rozliczona w momencie rozwiązania stosunku pracy. Dzienne wynagrodzenie brutto oblicza się, dzieląc kwotę przez 365. Nazywa się to opłatą za ocenę.
  • W kategoriach czysto arytmetycznych odlicza się od tego podatek dochodowy, dodatek solidarnościowy i ryczałt na ubezpieczenie społeczne w wysokości 20 procent. Rezultatem jest Twoje dzienne wynagrodzenie netto, znane jako opłata za wyniki.
  • 60 procent powyższego wyniku to kwota, którą otrzymujesz jako zasiłek dla bezrobotnych dziennie. Kwota ta wzrasta do 67 procent, jeśli ty lub twój małżonek/partner macie przynajmniej jedno dziecko (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym).

Dodatkowe świadczenia w Niemczech

Oprócz zasiłku dla bezrobotnych, istnieją również inne świadczenia, które mogą być przyznawane osobom bezrobotnym. Są to m.in.:

Zasiłek dla osób długotrwale bezrobotnych (Arbeitslosengeld II): przyznawany osobom, które po upływie 12 miesięcy otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, nadal pozostają bez pracy. Wysokość tego zasiłku jest niższa niż zasiłku dla bezrobotnych i jest uzależniona od sytuacji finansowej osoby bezrobotnej.

Zasiłek na podjęcie działalności gospodarczej (Existenzgründungszuschuss): przyznawany osobom, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zasiłek na dalsze kształcenie i szkolenie (Weiterbildungsgeld): przyznawany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Rejestracja w Federalnym Biurze Pracy

Rejestracja w Federalnym Biurze Pracy jest pierwszym krokiem do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby bezrobotne powinny zarejestrować się w biurze pracy w ciągu trzech dni od utraty pracy. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przedstawieniu dokumentów potwierdzających staż pracy i wynagrodzenie.

Poszukiwanie pracy

Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych są zobowiązane do aktywnego poszukiwania pracy. Federalne Biuro Pracy oferuje wiele programów i usług pomagających w poszukiwaniu pracy, takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia i staże. Osoby bezrobotne są również zobowiązane do podjęcia pracy, jeśli zostanie im zaoferowana praca odpowiadająca ich kwalifikacjom i oczekiwaniom finansowym.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *