Utrata płynności finansowej w czasie pandemii

·

·

,

Pandemia wywołała wiele problemów wśród małych i średnich firm. Wiele z nich utraciło płynność finansową, a co za tym idzie – straciła pieniądze na bieżące opłaty, rachunki czy wynagrodzenia. W takim momencie pojawia się niedobór płynności finansowej, który można obliczyć. Będzie to przydatne w momencie, gdy skorzystać się będzie chciało między innymi ze wsparcia pomostowego, czy uwzględnienia tego w zeznaniu podatkowym. O wszystkich tych informacjach pisaliśmy wcześniej, a teraz skupimy się na utracie płynności finansowej i tym, jak ją obliczyć.

Jak dokonać pomiaru płynności finansowej?

Pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa można dokonać przy pomocy narzędzia do kalkulacji „Ermittlung des Liquiditätsengpasses – NRW-Soforthilfe 2020” oraz formularza, do którego należy wprowadzić informacje wymagane do rozliczenia dotacji. Link do kalkulatora i formularza znajdą Państwo w wiadomości e-mail, od której rozpoczyna się cały proces rozliczenia się z otrzymanych środków pomocowych. Analizując poziom płynności finansowej należy wziąć pod uwagę cały trzymiesięczny okres kwalifikowalności.

Niedobór płynności jest zatem obliczany w następujący sposób: dochody z bieżącej działalności gospodarczej – bieżące wydatki rzeczowe i finansowe = niedobór płynności finansowej

  dochody z bieżącej działalności gospodarczejPrzykład A 50 000 €
bieżące wydatki rzeczowe i finansowe62 000 €
Niedobór płynności finansowej– 12 000 €

Jaki okres kwalifikowalności powinienem wskazać?

Zasadniczo okres kwalifikowalności rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku i trwa trzy miesiące. Okres kwalifikowalności nie może być samodzielnie skracany ani wydłużany.

Alternatywnie, początek trzymiesięcznego okresu kwalifikowalności może zostać przesunięty na pierwszy dzień miesiąca, w którym został złożony wniosek lub na pierwszy dzień następnego miesiąca.

Przykład ustalania okresu kwalifikowalności:

Wniosek z dnia 17 kwietnia 2020 r.

  1. Opcja I – okres kwalifikowalności liczony od momentu złożenia wniosku: 17 kwietnia – 16 lipca 2020 r.
  2. Opcja II – okres kwalifikowalności rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek: 1 kwietnia – 30 czerwca 2020 r.
  3. Opcja III – okres kwalifikowalności rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek: 1 maja – 31 lipca 2020 r.

Ustalając okres kwalifikowalności, mogą Państwo powołać się na wcześniej złożony wniosek, nawet jeśli wypłacona dotacja nie dotyczy tego wniosku. Muszą Państwo być w stanie udowodnić fakt złożenia tego wniosku za pomocą odpowiedniego potwierdzenia jego otrzymania przez właściwy urząd.

Czy mogę ograniczyć okres kwalifikowalności do mniej niż trzech miesięcy lub wydłużyć go do ponad trzech miesięcy?

Nie, ustalono trzymiesięczny okres kwalifikowalności i nie można tego zmieniać.

Czy muszę być w stanie udokumentować każdą pojedynczą pozycję?

Tak. Z wyjątkiem kwoty ryczałtowej odpowiadającej fikcyjnemu wynagrodzeniu przedsiębiorcy, muszą Państwo być w stanie udokumentować wszystkie podane informacje dotyczące dochodów i wydatków. Wystarczy posiadać dokumenty wystawiane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak faktury, umowy lub wyciągi z kont. Jeśli wykazują Państwo jedynie część osiągniętych dochodów / poniesionych kosztów, muszą Państwo być w stanie odpowiednio to udokumentować.

Czy należy dostarczyć dokumenty potwierdzające (np. wyciągi bankowe, faktury, umowy)?

Nie. Najpierw należy jedynie określić czy / w jakim stopniu utracono płynność finansową i przesłać wynik tej analizy za pomocą formularza służącego do przekazania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji. Dokumenty potwierdzające obliczenia trzeba będzie przedstawić jedynie na żądanie, na przykład gdy dojdzie do wyrywkowej kontroli. Zasadniczo wystarczy wówczas przedłożyć dokumenty wystawiane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak faktury, umowy czy wyciągi z kont.

Jak należy rozumieć pojęcia „dochodów” i „wydatków”?

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w narzędziu do kalkulacji, formularzu służącym do przekazania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji i niniejszych FAQ, zastosowanie ma definicja pojęcia rozliczenia przychodów i rozchodów (niem. Einnahmen-Überschuss-Rechnung):

Dochody:

Rzeczywiste wpływy na konto w okresie kwalifikowalności

Wydatki:

Płatności rzeczywiście dokonane w okresie kwalifikowalności

Wyjątkiem od tej zasady jest podejście oparte na momencie świadczenia usługi (patrz niżej).

Czy poszczególne pozycje powinny być ujmowane w kwocie brutto czy netto?

Powinno się podawać kwoty netto. Przedsiębiorstwa, które nie są uprawnione do odliczania podatku VAT, mogą opierać się na kwotach brutto, zarówno w odniesieniu do dochodów, jak i kosztów. Podejście to musi być konsekwentnie stosowane w odniesieniu do wszystkich danych.

Czy decydujący jest moment, w którym następuje płatność czy wykonanie usługi/wystawienie faktury?

Zasadniczo stosuje się podejście odnoszące się do płynności finansowej, tzn. przepływy pieniężne muszą faktycznie mieć miejsce w okresie kwalifikowalności. Niedozwolone jest sztuczne przesuwanie płatności tak, aby można je było uwzględnić jako dokonane w okresie kwalifikowalności.

Alternatywnie, można zastosować podejście oparte na momencie świadczenia usługi. Wszystkie dochody z działalności gospodarczej i wszystkie wydatki opierają się wówczas na terminie wykonania lub skorzystania z usługi, który musi przypadać w okresie kwalifikowalności. Jeżeli tylko część świadczonych lub wykorzystywanych usług ma miejsce w okresie kwalifikowalności, wówczas uzyskane przychody i poniesione koszty muszą zostać uwzględnione proporcjonalnie.

Łączenie tych dwóch podejść nie jest możliwe.

Czy mogę podać wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności, które wykraczają poza okres kwalifikowalności (np. płatności półroczne lub roczne)?

Tak, pod warunkiem, że termin płatności zgodnie z dotychczasową praktyką lub postanowieniami umowy przypada w okresie kwalifikowalności. Niedozwolone jest sztuczne przesuwanie wydatków tak, aby można je było uwzględnić jako poniesione w okresie kwalifikowalności. Podobnie, nie jest możliwe proporcjonalne miesięczne uwzględnienie wydatków poniesionych poza okresem kwalifikowalności. Wyjątek stanowią koszty eksploatacji budynków, których wysokość zależy od zużycia (prąd, ogrzewanie, woda).

Czy muszę podać jednorazowe płatności otrzymane w okresie kwalifikowalności, które wykraczają poza okres kwalifikowalności (np. płatności półroczne lub roczne)?

Znaczące dochody, z których część odnosi się do usługi świadczonej poza okresem kwalifikowalności, mogą być ujmowane proporcjonalnie tylko za te miesiące świadczenia usługi, które przypadają w okresie kwalifikowalności.

Jakie rodzaje dochodów powinny być brane pod uwagę?

Należy uwzględnić każdy przepływ pieniężny (wpływ środków pieniężnych) związany z działalnością przedsiębiorstwa. Obejmuje to, między innymi, przychody ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług, przychody z usług pośrednictwa (prowizje), przychody z odsetek od środków na firmowym rachunku bankowym, przychody ze sprzedaży towarów należących do przedsiębiorstwa itd. Należy również uwzględnić inne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (np. dotacje, dochody z inwestycji finansowych, zaliczki, odsetki, dochody z wynajmu). Wpływy pieniężne na rachunki firmowe wynikające z zaciągnięcia kredytu nie są brane pod uwagę.

Nie należy uwzględniać darowizn i składek członkowskich w rozumieniu niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz, EStG), które nie służą celom biznesowym, jak również dochodów ze sprzedaży z konieczności posiadanych środków trwałych.

Przedsiębiorcy wykazując wpływy uzyskane w okresie kwalifikowalności, mogą to zrobić w oparciu o czas wykonania usługi. Konsekwentnie, podejście to musi być również stosowane w odniesieniu do wszystkich pozycji kosztowych.

Jak mogę ubiegać się o zwrot wydatków na personel?

Nadal obowiązuje ta sama zasada: koszty związane z personelem nie mogą być uznawane za wydatki przy dokonywaniu pomiaru płynności finansowej. Zamiast tego uzgodniono następujące rozwiązanie pozwalające odpowiednio uwzględnić poluzowanie obostrzeń, do jakiego doszło w maju:

Koszty osobowe (wynagrodzenia, ustawowe i dobrowolne wydatki socjalne oraz pozostałe koszty pracownicze) mogą być odliczone od miesięcznych dochodów, pod warunkiem że nie są one pokrywane przez zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy (niem. Kurzarbeitergeld) lub inne rekompensaty oraz w okresie kwalifikowalności były one niezbędne do osiągnięcia dochodów, od których są one odliczane.

Wydatki na personel mogą być odliczane od dochodu tylko w tym miesiącu, w którym zostały poniesione, w stosownych przypadkach proporcjonalnie, jeżeli okres objęty wsparciem różni się od miesiąca kalendarzowego. Nie można ich kompensować innymi dochodami uzyskanymi w okresie kwalifikowalności. Miesięczne dochody mogą w ten sposób zostać obniżone, ale co najwyżej do poziomu 0 €. Wykazany dochód nie może być ujemny.

Wynagrodzenia członków zarządu spółki z o. o. mogą być na takich warunkach odliczane od dochodów, pod warunkiem, że członek zarządu jest uznawany za pracownika na podstawie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Jakie wydatki są pokrywane w ramach programu pomocy NRW-Soforthilfe 2020?

Powinno się podawać kwoty netto. Przedsiębiorstwa, które nie są uprawnione do odliczania podatku VAT, mogą opierać się na kwotach brutto, zarówno w odniesieniu do dochodów, jak i kosztów. Pomoc natychmiastowa może być przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych i finansowych. Narzędzie wspomagające obliczenia określa niektóre z tych pozycji kosztowych. Wykaz ten ma charakter pomocniczy i nie odzwierciedla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Jakie wydatki nie są pokrywane ze środków pochodzących z programu NRW-Soforthilfe 2020?

Nie są brane pod uwagę m.in.: koszty osobowe (z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 2.12), wpłaty na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne i pielęgnacyjne, prywatne składki ubezpieczeniowe i zabezpieczenie emerytalne, fundusz emerytalny, odpisy, nowe inwestycje firmy (z wyjątkiem niezbędnych inwestycji wynikających z przepisów prawnych uchwalonych w związku z pandemią koronawirusa), inwestycje odtworzeniowe (z wyjątkiem dóbr o niskiej wartości, podlegających natychmiastowej amortyzacji, których cena zakupu nie przekroczyła 800 € netto), utracone zyski, podatki (z wyjątkiem podatków od nieruchomości).

Czy mogę zgłosić odroczone płatności?

Odroczone płatności można uwzględnić w formularzu, za pośrednictwem którego przekazywane są informacje wymagane do rozliczenia dotacji, pod warunkiem, że zasadniczo kwalifikują się one jako wydatki rzeczowe i finansowe (np. czynsze, leasing i odsetki) i byłyby należne w okresie kwalifikowalności w uzgodnionej umownie wysokości. Jednakże płatności tych nie można już wtedy uwzględniać w ramach innych programów pomocowych.

Czy muszę podawać średnie roczne czy też należy przedstawić przychody i koszty operacyjne w ujęciu miesięcznym, tygodniowym lub dziennym?

Bieżące przychody i koszty operacyjne należy przedstawić w rozbiciu na poszczególne miesiące wchodzące w zakres okresu kwalifikowalności.

Jak mam traktować przychody i koszty, które nie są związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Zasadniczo można wykazywać jedynie te przychody i wydatki, które wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa. Jeżeli przychody i koszty zostały poniesione w całości lub w części w celach prywatnych / poza przedsiębiorstwem wnioskodawcy (np. koszty pojazdu używanego do celów służbowych i prywatnych), wówczas należy wyodrębnić i wykazać tylko tę część przychodów i kosztów, która jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czym różnią się inwestycje odtworzeniowe od nowych inwestycji?

Inwestycje odtworzeniowe polegają na zastąpieniu zużytych środków trwałych nowymi. Wymiana nie musi być koniecznie dokonywana przy użyciu tego samego modelu, ale powinna być adekwatna i celowa. Inwestycje odtworzeniowe mogą zostać uznane za wydatki przy rozliczaniu dotacji tylko wtedy, gdy zostały dokonane w okresie kwalifikowalności i dotyczą aktywów o niskiej wartości podlegających natychmiastowej amortyzacji, których cena zakupu wynosi do 800 € netto. Nie można wykazywać innych inwestycji odtworzeniowych, jak również nowych inwestycji.

Czy zapłata podatku lub jego zwrot mogą być traktowane jako dochody i wydatki?

Nie, zapłata podatku i jego zwrot nie mogą być uwzględnione w kalkulacji przeprowadzanej w celu rozliczenia dotacji. Jedynie podatki od nieruchomości mogą być wykazane jako pozycja kosztowa.

Złożyłem wniosek w imieniu kilku firm. Jak mam traktować koszty (np. czynsz, koszty dodatkowe itp.), które dotyczą kilku firm?

Prosimy o dokonanie właściwego i zrozumiałego podziału kosztów rzeczowych i finansowych ponoszonych wspólnie przez przedsiębiorstwa w imieniu których złożono wnioski o dotacje.

Złożyłem wniosek w imieniu spółki dominującej, która nie ma przychodów i kosztów operacyjnych. Mają je natomiast przedsiębiorstwa powiązane. Jak w takiej sytuacji dokonać pomiaru płynności finansowej?

Podobnie jak przy składaniu wniosku o pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, traktują Państwo przedsiębiorstwa powiązane jako całość, tzn. wprowadzają Państwo łączne dochody i wydatki poniesione we wszystkich tych przedsiębiorstwach (ujęcie skonsolidowane). Płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi nie spełniają kryteriów warunkujących otrzymanie dotacji.

W trakcie lub po okresie kwalifikowalności zrezygnowałem z samozatrudnienia / firma, której przyznano dotację złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak należy postępować w takich sytuacjach?

W takich przypadkach należy mimo wszystko przesłać formularz informacji zwrotnej zawierający informacje o osiągniętych dochodach i wydatkach poniesionych w okresie kwalifikowalności. Należy wskazać dochody i wydatki powstałe w okresie prowadzenia działalności na własny rachunek / funkcjonowania przedsiębiorstwa lub które można przypisać do niego, a które poniesione zostały po zakończeniu działalności.

Dlaczego kryterium spadku obrotów, o którym mowa w przepisie dodatkowym II.3 decyzji o przyznaniu dotacji, nie jest już weryfikowane?

Przepis dodatkowy II.3 zawarty w decyzji o przyznaniu dotacji wiąże spadek obrotów o którym mowa w wymogach dotyczących wniosku o przyznanie dotacji z przeznaczeniem środków pomocowych.

Zgodnie z przepisem dodatkowym II.3, musi nastąpić zarówno spadek obrotów, jak i trudności z płynnością finansową. Jeżeli wypłacona pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych nie jest potrzebna (w całości lub w części) do pokrycia niedoboru płynności, wypłacona nadwyżka musi zostać zwrócona, nawet jeżeli nastąpił spadek obrotów.

Źródło: https://www.steuerrat24.de/steuerservice/musterschreiben.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *