Ulgi podatkowe na niepełnosprawne dziecko

Rodzice niepełnosprawnego dziecka często muszą radzić sobie z dużymi obciążeniami finansowymi. Na szczęście państwo wspiera ich, przyznając ulgi podatkowe.

Istnieją specjalne przywileje podatkowe ustanowione z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, takie jak na przykład zryczałtowana kwota dla osób niepełnosprawnych. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze ulgi podatkowe, do których mają prawo rodzice:

1. Zryczałtowana kwota dla osób niepełnosprawnych (Behinderten-Pauschbetrag)

Zryczałtowana kwota przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ma na celu pokrycie typowych i regularnych kosztów wynikających z niepełnosprawności. Należą do nich między innymi:

  • koszty leków,
  • koszty zakupu urządzeń pomocniczych, takich jak wózek inwalidzki czy protezy,
  • koszty związane ze zwiększoną potrzebą prania odzieży.

Wysokość kwoty ryczałtowej ustala się w zależności od stopnia niepełnosprawności. Im bardziej upośledzone jest dziecko, tym wyższa jest ta kwota. Istotne jest to, że jeśli dziecko samo nie wykorzysta zryczałtowanej kwoty przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, może ona być przeniesiona na rodziców dziecka. W tym celu należy co roku wypełniać odpowiednie pola w załączniku Kind (Dziecko).

2. Zryczałtowana kwota związana z kosztami opieki nad osobami niepełnosprawnymi (Pflege-Pauschbetrag)

Rodzicom przysługuje prawo do zryczałtowanej kwoty z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wysokości 924 euro, jeśli dziecko posiada legitymację inwalidzką (Behindertenausweis) z oznaczeniem „H” lub jeśli stopień wymaganej opieki (Pflegegrad) określono w jego przypadku na poziomie 4 lub 5, a rodzice sprawują nad nim opiekę w domu, za co nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

3. Przebudowa i przeróbka

Nie ma znaczenia, czy przebudowuje się dom, czy zleca się doposażenie samochodu na potrzeby dziecka z niepełnosprawnością – koszty te można odliczyć od podatku jako nadzwyczajne obciążenie (außergewöhnliche Belastung).

4. Pobyt w domu opieki krótkoterminowej lub ośrodku opieki dziennej

Jeśli oboje rodzice są czynni zawodowo, zwykle wiąże się to z kosztami pobytu dziecka niepełnosprawnego w domu opieki krótkoterminowej lub ośrodku opieki dziennej w ich godzinach pracy. Koszty te można wpisać w swojej deklaracji podatkowej jako nadzwyczajne obciążenie (außergewöhnliche Belastung). Jest jednak jedno ograniczenie: koszty muszą być wyższe niż tzw. obciążenie dostosowane do możliwości podatnika (zumutbare Belastung).

To samo dotyczy dłuższego pobytu w celach terapeutycznych, podczas którego dziecko przebywa poza domem z powodów zdrowotnych. Aby móc odliczyć te koszty jako nadzwyczajne obciążenia (außergewöhnliche Belastungen), konieczne jest, aby nieuchronność tych kosztów została stwierdzona jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Zgodnie z § 64 ust. 1 nr 2 rozporządzenia wykonawczego do ustawy dotyczącej podatku dochodowego (Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, EStDV), należy w tym celu uzyskać orzeczenie wydane przez lekarza publicznej służby zdrowia (amtsärztliches Gutachten) lub zaświadczenie lekarskie wydane przez służby medyczne ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Koszty agencji opieki lub pielęgniarki

Jeśli przy podstawowej opiece nad dzieckiem – na przykład przy higienie osobistej lub odżywianiu – pomaga agencja opieki lub pielęgniarka, wówczas można odliczyć od podatku część kosztów jako usługę związaną z prowadzeniem gospodarstwa domowego. W przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin można odliczyć do 20 procent kosztów, ale nie więcej niż 4.000 euro rocznie.

6. Zasiłek na dzieci (Kindergeld) i kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag)

Rodzice niepełnosprawnego dziecka mają oczywiście również prawo do zasiłku na dzieci (Kindergeld) lub kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag). Urząd skarbowy oblicza, co jest finansowo bardziej opłacalne dla rodziców.

7. Zasiłek na dzieci (Kindergeld) dla dorosłego dziecka z niepełnosprawnością

Rodzice mają prawo do zasiłku na dzieci (Kindergeld) lub kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag) również w przypadku, gdy dziecko z niepełnosprawnością jest już dorosłe. W tym celu muszą być jednak spełnione dwa warunki:

  • niepełnosprawność dziecka wystąpiła przed 25. rokiem życia,
  • dziecko nie jest w stanie samo się utrzymać. Tak jest w przypadku, gdy dziecko nie jest w stanie wykonywać pracy zawodowej. Warto wspomnieć, że za wykonywanie pracy zawodowej nie jest uznawane zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej.

8. Koszty opieki nad dziećmi w wieku powyżej 14 lat

W zasadzie rodzice mogą odliczyć od podatku koszty opieki nad dzieckiem jako wydatki specjalne (Sonderausgaben) – maksymalnie do 4.000 euro na dziecko rocznie. Jednak z tej ulgi podatkowej można generalnie skorzystać tylko do 14. roku życia dziecka. Wyjątek: ta granica wiekowa nie ma zastosowania do dzieci niepełnosprawnych. Koszty opieki nad takimi dziećmi można odliczyć także po ukończeniu przez nie 14. roku życia. Warunkiem koniecznym jest jednak to, że niepełnosprawność wystąpiła przed 25. rokiem życia dziecka.

__________________________________________________________________________________

Już w 2010 r. Federalny Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof, BFH) orzekł, że nie można wymagać, aby dziecko niepełnosprawne wykorzystywało środki stanowiące zabezpieczenie emerytalne w celu pokrycia dodatkowych potrzeb wynikających z niepełnosprawności (sygn. akt VI R 61/08).

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *