Pomoc dla firm – koronawirus

·

·

,

Wprowadzone środki bezpieczeństwa i zwalczające pandemię koronawirusa doprowadziły do całkowitego lub częściowego wstrzymania działalności przedsiębiorstw w różnych branżach. Dotknięci gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa przedsiębiorcy potrzebują w znacznym stopniu finansowej pomocy, aby złagodzić konsekwencje zamknięcia ich biznesu. Tuż po wprowadzeniu zamrożenia gospodarki, niemiecki rząd wspierał przedsiębiorstwa ze wszystkich branż gospodarczych obszernym działaniami (pomoc natychmiastowa, specjalny program kredytów dla odbudowy KfW wraz z szybko udzielanymi kredytami) i tym samym zapobiegał bankructwom firm z powodu niewypłacalności.

Co prawda wiele obostrzeń zostaje w międzyczasie znów stopniowo poluzowane, ale większość przedsiębiorców nadal może prowadzić swoją działalność w mniej lub bardziej ograniczonym stopniu.

Szczególnie firmy zajmujące się organizacją imprez masowych, targów lub cateringiem są w dalszym ciągu tak samo dotknięte skutkami gospodarczymi pandemii, jak właściciele wesołych miasteczek, klubów czy barów z powodu zamknięcia lokali ze względu na zakaz organizowania (dużych) imprez. Z powodu zamknięcia szkół finansowe skutki odczuwają również społecznie prowadzone przedsiębiorstwa jak np. schroniska młodzieżowe, kampusy szkolne oraz międzynarodowe wymiany młodzieży. Również biura podróży i przewoźnicy autokarowi są tym masowo dotknięci.

W dużej mierze są nadal dotknięte przedsiębiorstwa z branż stojących w bliskim kontakcie z klientem końcowym i ze względu na obowiązujące zasady trzymania dystansu nie mogą w pełni wykorzystać swoich możliwości, notując tym samym straty w swoich obrotach. Większość tych przedsiębiorców musi ponadto udźwignąć dodatkowe koszty w związku z podwyższonymi standardami zachowania higieny. W szczególnym stopniu jest dotknięta branża hotelowa i gastronomiczna, ale również organizacje charytatywne lub integracyjne jak pomoc dla osób niepełnosprawnych, ale także profesjonalne kluby w niższej lidze.

Z tego powodu celem pomocy pomostowej jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorcom z branż, które bezpośrednio lub pośrednio są dotknięte obostrzeniami, lub zamknięciem związanymi z koronawirusem, od czerwca do sierpnia 2020r. daleko idącej pomocy. Tym samym rząd przyczynia się do zabezpieczenia ich egzystencji.

W sektorze usługowym luki w obrotach mogą być załatane tylko w niewielkim stopniu, zatem możliwość ubiegania się i spłacania kredytów jest u wielu małych i średnich przedsiębiorców dość ograniczona. A dobroczynnym organizacjom nawet nie wolno tworzyć zapasów finansowych i gospodarować zyski. Dlatego program federalny zapewnia dotacje małym i średnim przedsiębiorcom w postaci tanich usług do stałych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, którzy odnotowali wysoki spadek obrotów ze względu na koronawirusa. Szczególnie dotkniętym branżom jest oferowane stopniowe i systematyczne wsparcie, które przy bardzo wysokich stratach przewiduje procentowo wyższe przejęcie stałych kosztów.

Podstawowe zasady programu pomocy pomostowej:

• Cel programu

Zabezpieczenie gospodarczej egzystencji małym i średnim przedsiębiorcom, którzy z powodu wprowadzonych obostrzeń albo całkowitego lub częściowego zamknięcia odnotowali spadki w obrotach.

• Upoważnieni do składania wniosku

Przedsiębiorstwa i organizacje ze wszystkich obszarów gospodarczych, o ile nie zakwalifikują się do funduszu stabilizującego gospodarkę oraz muszą w całości lub częściowo wstrzymać swóją działalność wskutek epidemii koronawirusa.

Uprawnieni do składania wniosku są również samozatrudnieni przedsiębiorcy oraz ich samozatrudnieni członkowie rodziny wykonujący wolny zawód stanowiący ich główny dochód.

Całkowite lub w dużej mierze wstrzymanie działalności w skutek koronawirusa przyjmuje się, jeśli obroty w kwietniu i maju 2020r. spadły łącznie o co najmniej 60% w porównaniu z tymi samymi miesiącami z 2019r.

W przypadku przedsiębiorstw powstałych po kwietniu 2019r. będą brane pod uwagę miesiące listopad i grudzień 2019r. 

Zgodnie z definicją UE wnioskodawca nie mógł mieć kłopotów w dniu 31 grudnia 2019r.

Zgodnie w powyższym znaczeniem do składania wniosków upoważnione są również dotknięte przez koronawirusa dobroczynne przedsiębiorstwa i organizacje niezależnie od ich formy prawnej, które długotrwale działają na rynku (np. placówki edukacji dla młodzieży, ponadzakładowe placówki kształcenia zawodowego, rodzinne domy wakacyjne). W przypadku tych przedsiębiorstw i organizacji zamiast obrotów miarodajne są ich wpływy (wraz z darowiznami i składkami członków). Publiczne przedsiębiorstwa są wyłączone ze wsparcia. Nie dotyczy to samorządowych placówek edukacyjnych posiadających formę prawną stowarzyszenia prawa publicznego (placówki edukacyjne izb, okręgowe stowarzyszenia rzemieślnicze lub cechy).

Dotacje podlegają zwrotowi, jeśli przedsiębiorstwo nie będzie prowadzone do sierpnia 2020r. Rekompensaty nie otrzymują przedsiębiorstwa, które swoją działalność zawiesiły lub zgłosiły upadłość. 

Wnioski można składać najpóźniej do 31.08.2020r., a wypłaty będą wykonywane najpóźniej do 30.11.2020r.

• Koszty kwalifikowalne

Zgodnie z poniższą listą, która uwzględnia specyfikę poszczególnych branż, do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się bieżące stałe koszty, przypadające w okresie dofinansowania, uzasadnione umową lub ustalone urzędowo, których nie można zmienić jednostronnie:

1. czynsze i dzierżawy za budynki, grunty i pomieszczenia, związane bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa. Wydatki związane z pomieszczeniami prywatnymi nie zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych.

2. pozostałe koszty najmu,

3. koszty odsetek od kredytów i pożyczek,

4. udział kosztów w finansowaniu rat leasingowych,

5. wydatki związane z niezbędnymi konserwacjami, przeglądami lub przechowywaniem środków trwałych oraz wynajętych aktywów, łącznie z niezbędnym systemem informatycznym,

6. wydatki za prąd, wodę, ogrzewanie, sprzątanie i środki higieniczne,

7. podatek od nieruchomości,

8. zakładowe opłaty licencyjne,

9. ubezpieczenia, abonamenty oraz inne stałe opłaty,

10. wydatki na doradcę podatkowego albo biegłego rewidenta powstałe w związku ze złożonym wnioskiem o pomoc pomostową,

11. koszty związane z zatrudnieniem praktykantów,

12. nakłady pracownicze w okresie dofinansowania, które nie są objęte kosztami za skrócony czas pracy, zostaną dofinansowane ryczałtowo w wysokości 10% kosztów stałych wymienionych w punktach 1-10. Koszty utrzymania lub wynagrodzenie z tytułu samozatrudnienia nie są refundowane.

13. aby odpowiednio uwzględnić w szczególności dotknięte biura podróży, do kosztów stałych wymienionych w punktach 1-12 zaliczają się także prowizje, które właściciele biur podróży zwrócili organizatorom wycieczek z powodu anulowanych rezerwacji spowodowanych przez epidemię koronawirusa.

Koszty stałe wymienione w punktach 1-9 przedsiębiorstwo powinno wykazać i uzasadnić za okresy przypadające jeszcze przed 1.03.2020r. Płatności z tytułu kosztów stałych wypłacanych do spółek powiązanych lub przedsiębiorstw będących własnością lub będące pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem tej samej osoby lub tego samego przedsiębiorstwa nie zaliczają się kosztów kwalifikowalnych.

• Rodzaj dofinansowania i obliczenie jego wysokości

Pomoc pomostowa refunduje

  • 80% kosztów stałych, jeśli spadek obrotów przekroczy 70%
  • 50% kosztów stałych, jeśli spadku obrotów plasuje się między 50% a 70%,
  • 40% kosztów stałych, jeśli spadek obrotów plasuje się między 40% a 50%,

w dofinansowywanym miesiącu i porównując adekwatny miesiąc z ubiegłego roku.

W przypadku firm założone po czerwcu 2019r. porównaniu podlegają miesiące grudzień 2019r. oraz styczeń i luty 2020r.

Jeśli obroty w dofinansowanym miesiącu wynoszą co najmniej 60% obrotów z adekwatnego miesiąca z poprzedniego roku, przepada procentowo naliczana pomoc pomostowa dla danego dofinansowanego miesiąca.

Nadwyżka rekompensaty podlega zwrotowi.

Świadczenia pobierane tytułem pomocy pomostowej na wyżej wymienionych warunkach są opodatkowane i powinny być uwzględnione w obliczeniu zysku zgodnie z ogólnymi prawnopodatkowymi przepisami.

 • Maksymalna dotacja

Maksymalna kwota dotacji wynosi 150.000.- € na okres trzech miesięcy.

W przypadku przedsiębiorstw, które zatrudniają od 5 osób, maksymalna kwota rekompensaty wynosi 9.000.- € na okres trzech miesięcy, a przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników mogą maksymalnie otrzymać 15.000.- € na okres trzech miesięcy.

Maksymalne kwoty rekompensaty mogą być przekroczone tylko w uzasadnionych wyjątkach.

Uzasadniony wyjątek występuje wtedy, gdy ze względu na refundowane stałe koszty pomoc pomostowa stanowiłaby równowartość co najmniej podwójnej maksymalnej kwoty rekompensaty. W takim przypadku wnioskodawca otrzyma oprócz maksymalnej kwoty refundowanej nieuwzględnione w niej koszty stałe w wysokości 40%, jeśli przedsiębiorstwo w miesiącu dofinansowanym odnotuje spadek obrotów między 40% a 70%. Jeśli spadek obrotów wynosi więcej niż 70%, zwróconych zostanie 60% nieuwzględnionych jeszcze stałych kosztów. Maksymalna rekompensata w wysokości 150.000.- € na okres trzech miesięcy pozostaje nienaruszona.

Przykład:

Właściciel wesołego miasteczka zatrudniający 10 osób odnotował w okresie dofinansowanym spadek obrotów o ponad 70%. Jeśli jego koszty stałe wynoszą:

a) 10.000.- €, otrzyma on pomoc pomostową w wysokości 8.000.- €.

b) 20.000.- €, otrzyma on pomoc pomostową w wysokości 15.000.- €. Matematycznie rekompensata 80% kosztów stałych wynosi 16.000.- €, ale musi być obniżona do maksymalnej rekompensaty w wysokości 15.000.- €.

c) 50.000.- €, otrzyma on pomoc pomostową w wysokości 33.750.- €, ponieważ wystąpił uzasadniony wyjątek. Koszty stałe są refundowane najwyżej w wysokości 80%, ale nie więcej niż 15.000.- € (15.000.- € to 80% od kwoty 18.750.- €). Część nieuwzględnionych kosztów stałych zostaje zwrócona w wysokości 60%. Zatem:

50.000.- € – 18.750 = 31.250.- € x 60% = 18.750.- €

15.000.- € + 18.750.- € = 33.750.- €

Powiązane, lecz prawnie niezależne przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa będące własnością, na którą bezpośrednio lub pośrednio dominująco wpływa ta sama osoba lub to samo przedsiębiorstwo, mogą wystąpić o łączną pomoc pomostową tylko do wysokości 150.000.- € na okres trzech miesięcy. Ta zasada konsolidacji nie dotyczy społecznie prowadzonych noclegowni jak schroniska młodzieżowe, kampusy szkolne, instytucje odpowiedzialne za międzynarodową wymianę młodzieży lub placówki udzielające pomocy osobom niepełnosprawnym.

• Czas trwania

Program działa od czerwca do sierpnia 2020r. Dotacja jest wypłacana przez maksymalny okres trzech miesięcy.

• Dokumenty

Do ustalenia liczny osób zatrudnionych przyjmuje się pracowników na pełnym etacie na dzień 29.02.2020r. W firmach powiązanych uwzględnia się pracowników zatrudnionych w pojedynczych firmach.

Przedłożenie dowodów potwierdzających spadek obrotów oraz uzasadniających wypłatę rekompensaty poniesionych kosztów stałych przebiega na dwóch etapach.

W pierwszym etapie (składanie wniosku) doradca podatkowy lub biegły rewident uwiarygadnia spełnienie warunków oraz wysokość rekompensowanych kosztów stałych. W drugim etapie (dodatkowy dowód) doradca podatkowy lub biegły rewident je potwierdza.

Etap 1

  • Spadek obrotów: Składając wniosek, przedsiębiorca podaje swoje szacunkowe obroty na kwiecień i maj 2020r. Ponadto przedstawia prognozę obrotów na wnioskowany okres dofinansowania.
  • Koszty stałe: Składając wniosek, przedsiębiorca szacuje prawdopodobne koszty stałe, dla których składa wniosek o dotację.

Procedurę składania wniosków prowadzi doradca podatkowy lub biegły rewident i przekazuje wnioski poprzez cyfrowy interfejs bezpośrednio do jednostek poszczególnych krajów związkowych wydających zezwolenie. Dopiero wtedy może być wydane zezwolenie.

Doradca podatkowy lub biegły rewident uwzględnia w ramach procedury składania wniosku deklaracje VAT z roku 2019 oraz bilans roczny za 2019r. i deklaracje podatku dochodowego tudzież podatku od osób prawnych za rok 2019. Jeśli bilans roczny za rok 2019 albo inne wymagane dane nie zostały jeszcze wystawione, można wykorzystać bilans za rok 2018 lub inne wymagane wskaźniki za 2018r.

Etap 2

Spadek obrotów: W przypadku gdy ostateczne dane dotyczące obrotu i faktycznie powstałym spadku obrotów są już dostępne w kwietniu i maju 2020r., doradca podatkowy lub biegły rewident przekazuje je do jednostek poszczególnych krajów związkowych wydających zezwolenie. Jeżeli z tych danych wyniknie, że spadek obrotów wbrew prognozie nie wyniósł 60%, wypłacone dotacje podlegają zwrotowi.

Ponadto doradca podatkowy lub biegły rewident przekazuje do jednostek poszczególnych krajów związkowych wydających zezwolenie informację o rzeczywistym spadku obrotów w danym miesiącu dofinansowania. Informacja ta może być przekazana również po zakończeniu programu.

W przypadku rozbieżności w stosunku do prognozowanych obrotów nadwyżka wypłaconych dotacji podlegają zwrotowi, a brakująca różnica zostanie dopłacona w późniejszym terminie.

Doradca podatkowy lub biegły rewident uwzględnia przy potwierdzeniu ostatecznych obrotów deklaracje VAT przedsiębiorstw składających wniosek.

Koszty stałe: Ponadto doradca podatkowy lub biegły rewident przekazuje ostateczne rozliczenie kosztów stałych do jednostek poszczególnych krajów związkowych wydających zezwolenie. Również i ta informacja może być podana po zakończeniu programu. W przypadku rozbieżności w stosunku do prognozowanych obrotów nadwyżka wypłaconych dotacji podlegają zwrotowi, a brakująca różnica zostanie dopłacona w późniejszym terminie.

System pomocy

Program pomocy pomostowej podlega pod Zmienione Programy Federalne Małych Systemów Pomocy 2020.

Korzystając z pomocy pomostowej oraz innych natychmiastowych pomocy oferowanych przez rząd i kraje związkowe nie można przekroczyć dopuszczalnej, zgodnej z regulacją Małych Systemów Pomocy 2020 kwoty maksymalnej, ewentualnie połączonej z maksymalną kwotą pomocy de-minimis

Kumulacja i stosunek do innych programów

Program pomocy pomostowej dołącza w czasie do programu natychmiastowej pomocy rządu federalnego. Trudności finansowe powstałe przed wejściem w życie programu (od marca do maja 2020r.) nie podlegają wyrównaniu. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z pomocy natychmiastowej rządu lub krajów związkowych, lecz nadal odnotowują straty w obrotach w wyżej wymienionym zakresie, są uprawnione do ponownego złożenia wniosku.

Skorzystanie z pomocy natychmiastowej nie wyklucza równoczesnego korzystania z pomocy pomostowej, ale w przypadku nałożeniu się okresów rekompensat następuje procentowe naliczanie pomocy natychmiastowej. Koszty stałe podlegają dofinansowaniu tylko jeden raz. Odpowiednie oświadczenie przedsiębiorca winien złożyć wraz z wnioskiem.

Szczegóły w sprawie stosunku pomocy pomostowej do innych programów dofinansowujących rządu i krajów związkowych związanych z koronawirusem są regulowane przez przepisy wykonawcze do ustaleń administracyjnych z krajami związkowymi.

Regulacje w sprawie stosunków z niewspółpracującymi jurysdykcjami

Składające wniosek przedsiębiorstwa potwierdzają w ramach deklaracji zobowiązań, że do rajów podatkowych nie jest przekazywana ani pomoc pomostowa, ani inne zyski i gwarantują tym samym przejrzystość podatkową. Wyznaczają to odpowiednie regulacje funduszu stabilizacji gospodarczej (WSF). Szczegóły regulują wskazówki wykonawcze.

Budżet programu

Budżet programu został ustalony na maksymalnie 25 miliardów euro. To odpowiada kosztom, które łącznie do sierpnia 2020r. zostały oszacowane dla tego programu.

Ta wartość szacunkowa wynika z obliczeń, które Ministerstwo Gospodarki i Energii dokonało na podstawie danych wynikających ze statystycznego rejestru przedsiębiorstw. Ponieważ dla spodziewanych spadków obrotów nie istnieją jeszcze żadne dane statystyczne, dla obliczeń zostały wykorzystane dane z ankiety przeprowadzonej przez instytut Kantar na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Energii na temat dotknięcia niemieckich przedsiębiorstw przez pandemię koronawirusa.

Tym samym 72% ankietowanych przedsiębiorstw spodziewa się spadku obrotów na skutek epidemii koronawirusa w drugim kwartale. W grupie dotkniętych przedsiębiorców z kolei 9% spodziewa się spadku obrotów od 51% do 75%, a 28% liczy się ze spadkami przekraczających 76%. Po przeliczeniu tych danych na wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa wynikają udziały w wysokości 6,5% i 20,2%. Dla dalszych obliczeń założono, że procentowe udziały przedsiębiorstw spodziewających się spadku obrotów są równomiernie rozłożone.

Z tego wynika, że ze wszystkich przedsiębiorstw w drugim kwartale

– 21,5% odnotuje spadek obrotów powyżej 70% (odpowiada 80% zwrotu stałych kosztów)

– 2,6% odnotuje spadek obrotów między 60% a 70% (odpowiada 50% zwrotu stałych kosztów)

a pozostałe 75,9% przedsiębiorstw odnotowało spadek obrotów w kwietniu i maju 2020r. poniżej 60%. Ci ostatni nie otrzymają żadnej pomocy pomostowej.

Jest to ostrożny szacunek zakładający stały spadek obrotów od kwietnia do sierpnia. Faktycznie liczba przedsiębiorstw z wysokim spadkiem obrotów powinna z czasem się zmniejszyć, a zatem powinna się zwiększyć liczba przedsiębiorstw otrzymujących tylko zredukowany zwrot stałych kosztów lub niepotrzebujących żadnego dofinansowania.

Oszacowanie opiera się ponadto na założeniu, że u przedsiębiorców składających wniosek stałe koszty stanowią przeciętnie 30% obrotów. Obniżenie przeciętnego udziału stałych kosztów w stosunku do obrotów z 30% na 20% obniżyłoby budżet programu o ok. 6 miliardów euro.

Jest szacowanie obciążone dużą niepewnością, ponieważ zależy ono w dużej mierze od dalszego przebiegu pandemii oraz jej skutków wpływających na gospodarkę. Tak więc przede wszystkim coraz większy wzrost obrotów do sierpnia 2020r. z powodu poluzowania obostrzeń znacznie zmniejszy budżet programu.

Budżet i administracja

Udostępnienie środków przez rząd niemiecki, sekcja 60.

W rozdziale 6002 założono w drugim dodatkowym budżecie na 2020r. tytuł opisujący cel: „Pomoc pomostowa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które całkowicie lub w dużej mierze muszą wstrzymać swoją działalność w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem” i budżetem w wysokości 25 miliardów euro.

Zarządzanie środkami rządowymi przez Ministerstwo Gospodarki i Energii / Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu.

Realizacja dotacji m.in. złożenie wniosku, weryfikacja, wydanie zgody, wypłata i ewentualnie zwrot środków przez kraje związkowe (m.in. władze okręgowe, instytucje dofinansowujące, ewentualne włączenie gmin; analogicznie do pomocy natychmiastowej).

Niewykorzystane środki pomocy wpłyną z powrotem do budżetu rządowego.

Źródło: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/eckpunkte-fuer-das-konjunkturpaket.html

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *