Płaca minimalna w różnych zawodach w Niemczech – 2021

·

·

Jaka jest płaca minimalna w Niemczech w 2021? Przygotowaliśmy przegląd branżowych płac minimalnych obowiązujących w 2021 roku. Zestawienie zawiera informacje na temat płacy minimalnej w branży budowlanej, w sektorze usług pielęgniarskich i sprzątania budynków oraz w wielu innych branżach. Jeżeli jesteś zainteresowany ile zarobisz w swoim zawodzie, to prawdopodobnie znajdziesz tutaj odpowiedź na swoje pytanie!

Stan danych: grudzień 2020 r.

Oprócz ustawowej płacy minimalnej, istnieje szereg płac minimalnych obowiązujących w poszczególnych branżach. Branżowa płaca minimalna jest przedmiotem negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe i pracodawców w ramach układu zbiorowego pracy i uznawana przez organy państwa za powszechnie obowiązującą. Przedstawiamy przegląd wszystkich branżowych płac minimalnych obowiązujących w 2021 r. i odpowiadamy na najważniejsze pytania z zakresu branżowej płacy minimalnej.

Czym jest branżowa płaca minimalna?

Jaka jest różnica między ustawową a branżową płacą minimalną?

Co w sytuacji, gdy wynagrodzenie minimalne w danej branży jest wyższe niż ustawowa płaca minimalna?

Czy wyjątki dotyczące ustawowej płacy minimalnej mają zastosowanie również do branżowej płacy minimalnej?

Czy pracownicy mogą zarabiać więcej niż wynosi płaca minimalna w danej branży?

Ile wynoszą branżowe płace minimalne w 2021 roku?

Branżowe płace minimalne mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw działających w danej branży – nawet tych, które nie są stronami układów zbiorowych pracy.

Przegląd aktualnych branżowych płac minimalnych:

Czym jest branżowa płaca minimalna?

Płaca minimalna w danej branży jest wiążącym najniższym wynagrodzeniem za pracę w danej branży, które jest ustalane w drodze negocjacji między związkami zawodowymi a pracodawcami prowadzonych w celu zawarcia zbiorowego układu pracy, a następnie uznawane za powszechnie obowiązujące. Wynik negocjacji zbiorowych (czyli odpowiedni układ zbiorowy pracy) może zostać uznany za powszechnie obowiązujący przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) oraz komisję złożoną z przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców, jeżeli strony układu zbiorowego pracy (tzn. związki zawodowe i pracodawcy) złożą wspólny wniosek w tej sprawie.

Poprzez tak zwane Allgemeinverbindlicherklärung, czyli uznanie układów zbiorowych pracy za powszechnie obowiązujące, układ zbiorowy pracy określający branżowe płace minimalne obowiązuje nie tylko w przedsiębiorstwach, które są członkami związku pracodawców, który zawarł układ zbiorowy pracy. Powszechnie obowiązująca branżowa płaca minimalna jest stosowana w odniesieniu do wszystkich pracowników danej branży – niezależnie od tego, czy ich pracodawca zawarł układ zbiorowy pracy i czy jest nim związany.

Jaka jest różnica między ustawową a branżową płacą minimalną?

Ustawowa płaca minimalna jest w Niemczech regulowana przez ustawę o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz). Jest to powszechny, obowiązujący w całych Niemczech, prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną dla wszystkich pracowników (z pewnymi wyjątkami). Branżowa płaca minimalna ma zastosowanie tylko do pracowników określonej branży, dla której została ona uznana za powszechnie obowiązującą.

Co w sytuacji, gdy wynagrodzenie minimalne w danej branży jest wyższe niż ustawowa płaca minimalna?

Jeżeli branżowa płaca minimalna jest wyższa od ustawowej płacy minimalnej, to do pracowników tej branży ma zastosowanie branżowa płaca minimalna. W takim przypadku żaden pracodawca działający w tej branży nie może stosować stawek niższych od tych, które przewiduje powszechnie obowiązująca branżowa płaca minimalna, powołując się na (niższą) ustawową płacę minimalną.

Czy wyjątki dotyczące ustawowej płacy minimalnej mają zastosowanie również do branżowej płacy minimalnej?

Nie. Wyjątki od ustawowej płacy minimalnej (np. dla nieletnich lub długotrwale bezrobotnych) mają zastosowanie tylko do płacy minimalnej uchwalonej przez ustawodawcę. Ustawowa płaca minimalna i branżowe płace minimalne będące rezultatem negocjacji zbiorowych to dwie różne rzeczy. To, co zostało uzgodnione przez strony negocjacji zbiorowych w kwestii branżowych płac minimalnych ma nadal zastosowanie, niezależnie od tego, jakie wyjątki przewidziano w odniesieniu do ustawowej płacy minimalnej.

Czy pracownicy mogą zarabiać więcej niż wynosi płaca minimalna w danej branży?

Oczywiście. Branżowa płaca minimalna to jedynie najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia / najniższa grupa płacowa określona w układzie zbiorowym pracy, który został uznany za powszechnie obowiązujący. Z reguły układy zbiorowe pracy w danej branży przewidują kolejne, wyższe grupy płacowe / grupy wynagrodzeń (np. w zależności od kwalifikacji i wykonywanych czynności). Osoby, które spełniają wymagania dotyczące tych wyższych grup płacowych / grup wynagrodzeń, zgodnie z układem zbiorowym pracy mają z reguły również prawo do tych wyższych płac / wynagrodzeń.

Płaca minimalna GOSPODARKA ODPADAMI

Płaca minimalna w sektorze gospodarki odpadami ma zastosowanie na przykład do pracowników firm wywożących śmieci.

Od 1 października 2020 r. około 175.000 pracowników ma prawo do powszechnie obowiązującej płacy minimalnej przewidzianej w układzie zbiorowym pracy wynoszącej co najmniej 10,25 euro za godzinę.

Minimalne wynagrodzenie w sektorze gospodarki odpadami wzrośnie w październiku 2021 r.

W październiku 2021 r. płaca minimalna w sektorze gospodarki odpadami wzrośnie do 10,45 euro za godzinę.

Płaca minimalna KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE

Minimalne wynagrodzenie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w 2021 r. wynosi 16,68 euro za godzinę dla personelu pedagogicznego i 17,02 euro za godzinę dla personelu pedagogicznego z dyplomem licencjata. W 2020 r. minimalna płaca w tym sektorze wynosiła odpowiednio 16,19 i 16,39 euro za godzinę.

Płaca minimalna BRANŻA BUDOWLANA

Branżowa płaca minimalna w budownictwie do grudnia 2020 r. włącznie wynosiła w całym kraju 12,55 euro za godzinę dla pracowników z pierwszej grupy płacowej („Werker”). Do grudnia 2020 r. włącznie w odniesieniu do robotników wykwalifikowanych („Fachwerker”) w Berlinie obowiązywała branżowa płaca minimalna w wysokości 15,25 euro za godzinę, a w odniesieniu do robotników wykwalifikowanych w zachodnich landach Niemiec – 15,40 euro za godzinę (druga grupa płacowa).

Jaka jest różnica między „płacą minimalną 1” a „płacą minimalną 2” w branży budowlanej?

W branży budowlanej istnieje płaca minimalna dla pierwszej grupy płacowej („Mindestlohn 1”, minimalne wynagrodzenie dla pracowników/robotników pomocniczych (Werker/Hilfsarbeiter) zatrudnionych w branży budowlanej). Obowiązuje ona w całych Niemczech, zarówno we wschodnich, jak i zachodnich landach.

Ponadto, w branży budowlanej istnieje płaca minimalna dla drugiej grupy płacowej („Mindestlohn 2”, minimalne wynagrodzenie dla robotników wykwalifikowanych (Fachwerker/Facharbeiter) zatrudnionych w branży budowlanej). Obowiązuje ona jedynie w Berlinie i w zachodnich landach Niemiec.

Oznacza to, że wysokość branżowej płacy minimalnej w branży budowlanej może się różnić w zależności od wykonywanej pracy. Dla pierwszej grupy płacowej obowiązuje inna (niższa) branżowa płaca minimalna niż dla drugiej grupy płacowej (która obowiązuje tylko w Berlinie i zachodnich landach Niemiec i jest niższa w Berlinie niż w zachodnich krajach związkowych).

Jaka jest różnica między 1. i 2. grupą płacową w branży budowlanej?

Pierwsza i druga grupa płacowa w branży budowlanej są zdefiniowane w federalnym ramowym układzie zbiorowym pracy dla budownictwa (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe – BRTV).

Zgodnie z tym dokumentem, pierwsza grupa płacowa obejmuje pracowników branży budowlanej, którzy wykonują następujące czynności:

  • „proste prace budowlane i montażowe wykonywane zgodnie z otrzymanymi instrukcjami”, lub
  • „proste prace konserwacyjne i pielęgnacyjne przy maszynach i urządzeniach budowlanych wykonywane zgodnie z otrzymanymi instrukcjami”.

Do wykonywania czynności zaliczanych do pierwszej grupy płacowej nie są wymagane żadne specjalne kwalifikacje. W BRTV wymienione się czynności wykonywane w ramach pierwszej grupy płacowej, w tym m.in: sortowanie i składowanie materiałów budowlanych na placu budowy, pielęgnacja i konserwacja sprzętu roboczego, czyszczenie i sprzątanie, mieszanie zaprawy i betonu, obsługa prostych urządzeń (takich jak np. kompresor, ręczne wiertarki i młoty udarowe, maszyny do zagęszczania – wibratory, młoty pneumatyczne), w tym proste prace konserwacyjne i pielęgnacyjne, pomoc przy rozstawianiu/zabezpieczaniu/sprzątaniu placu budowy, ręczne roboty ziemne, ręczne kopanie rowów dla rur i kabli.

Według BRTV, do drugiej grupy płacowej („robotnicy wykwalifikowani/operatorzy/kierowcy”) zalicza się pracowników branży budowlanej, którzy wykonują

„prace wymagające określonych kwalifikacji (część zadań należących do opisu stanowiska pracy lub wyuczone czynności specjalistyczne) wykonywane zgodnie z otrzymanymi instrukcjami”.

Dla wykonywania czynności w grupie płacowej 2, w odróżnieniu od grupy płacowej 1, wymagane są „kwalifikacje standardowe” (według BRTV, jedne z następujących kwalifikacji: ukończony pierwszy stopień szkolenia zawodowego z zakresu budownictwa, uznane szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu malarza i lakiernika, ogrodnika i architekta krajobrazu, stolarza, uznane szkolenie, którego profil nie odnosi się do działalności budowlanej, kurs operatora maszyn, ewentualnie inne równoważne umiejętności).

Ile wynosi płaca minimalna w budownictwie w 2021 roku?

W grudniu 2020 r. (stan na dzień: 9.12.2020 r.) nie były jeszcze zakończone negocjacje zbiorowe dotyczące płac minimalnych w branży budowlanej. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Przemysłowego Związku Zawodowego Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, IG BAU).

Płaca minimalna DEKARSTWO

Płaca minimalna w branży dekarskiej w 2021 r. wynosi 12,60 euro za godzinę dla pracowników niewykwalifikowanych i 14,10 euro za godzinę dla czeladników.

Od lutego 2020 r. do grudnia 2020 r. płace minimalne w branży dekarskiej wynosiły 12,40 euro za godzinę (pracownicy niewykwalifikowani) i 13,60 euro za godzinę (czeladnicy).

Płaca minimalna ELEKTRYKA

W 2021 r. płaca minimalna w branży elektrycznej dla wszystkich pracowników (o ile wykonują oni czynności z zakresu elektrotechniki i techniki informacyjnej) wynosi 12,40 euro za godzinę. Ma ona zastosowanie między innymi do elektroników zajmujących się technologią energetyczną, budowlaną, informacyjną, telekomunikacyjną, technologią maszyn i techniką napędową, automatyką przemysłową, technologią urządzeń i systemów.

Płaca minimalna SPRZĄTANIE BUDYNKÓW

Dla około 700.000 osób zatrudnionych przy sprzątaniu budynków (sprzątanie wnętrz budynków i utrzymywanie czystości) od 1 stycznia 2020 r. obowiązywała branżowa płaca minimalna w wysokości co najmniej 10,80 euro za godzinę (Berlin i landy zachodnie) lub 10,55 euro za godzinę (landy wschodnie; branżowa płaca minimalna w landach wschodnich za sprzątanie wnętrz budynków i utrzymywanie czystości wzrosła w grudniu 2020 r. do 10,80 euro za godzinę). Branżowa płaca minimalna dla pracowników świadczących usługi mycia okien i elewacji wynosiła w 2020 r. 14,10 euro za godzinę (Berlin i landy zachodnie) lub 13,50 euro za godzinę (landy wschodnie; branżowa płaca minimalna w landach wschodnich dla pracowników świadczących usługi mycia okien i elewacji wzrosła w grudniu 2020 r. do 14,10 euro za godzinę).

Od grudnia 2020 r. po raz pierwszy w Niemczech Zachodnich i Wschodnich w sektorze usług sprzątania budynków obowiązuje taka sama płaca minimalna.

Ile wynosi w 2021 r. płaca minimalna pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu budynków?

Od stycznia 2021 r. wynagrodzenie minimalne pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu budynków wynosi 11,11 euro za godzinę. W 2022 r. wzrośnie do 11,55 euro, a w 2023 r. – do 12,00 euro za godzinę. Wynika to z negocjacji zbiorowych dotyczących tego sektora usług, zakończonych w listopadzie 2020 r. (więcej informacji na ten temat udziela Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, IG BAU).

Płaca minimalna USŁUGI ZWIĄZANE Z GOTÓWKĄ I PRZEDMIOTAMI WARTOŚCIOWYMI*

Poniższe regulacje dotyczą na przykład pracowników zajmujących się transportem gotówki, przedmiotów wartościowych, przesyłek kurierskich i dokumentów oraz obsługą i przeliczaniem gotówki.

W 2020 r. branżowa płaca minimalna dla tego sektora usług wynosiła w zależności od kraju związkowego od 12,16 do 15,03 euro za godzinę za obsługę gotówki oraz w zależności od kraju związkowego od 14,42 do 18,00 euro za godzinę za transport gotówki i przedmiotów wartościowych. W najbliższym możliwym terminie podamy informację na temat płac minimalnych w tym sektorze obowiązujących w roku 2021.

Płaca minimalna MONTAŻ RUSZTOWAŃ

Od sierpnia 2020 r. do września 2021 r. włącznie branżowa płaca minimalna dla montażystów rusztowań wynosi 12,20 euro za godzinę.*

Płaca minimalna MALOWANIE I LAKIEROWANIE

Branżowa płaca minimalna dla malarzy i lakierników w okresie od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r. włącznie wynosi 11,10 euro za godzinę dla pracowników niewykwalifikowanych i 13,50 euro za godzinę dla czeladników.

Płaca minimalna SEKTOR OPIEKI*

Branżowa płaca minimalna w sektorze opieki różni się w zależności od zakresu obowiązków/wykształcenia, a w przypadku pracowników niewykwalifikowanych i personelu pielęgniarskiego po min. roku kształcenia przynajmniej do września 2021 r. również w zależności od miejsca zatrudnienia (stawki są różne w landach zachodnich i wschodnich).

Ile wynosi płaca minimalna w sektorze opieki w 2021 roku?

W Berlinie i w landach zachodnich minimalne wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sektorze opieki wynoszą:

  • dla pracowników niewykwalifikowanych: do marca 2021 r. włącznie 11,60 euro za godzinę, od kwietnia 2021 r. do sierpnia 2021 r. włącznie – 11,80 euro za godzinę i od września 2021 r. – 12,00 euro za godzinę.
  • dla personelu pielęgniarskiego po min. roku kształcenia: od kwietnia 2021 r. – 12,50 euro za godzinę.
  • dla wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego: od lipca 2021 r. – 15,00 euro za godzinę.

We wschodnich Niemczech (z wyjątkiem Berlina) minimalne wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sektorze opieki wynoszą:

  • do marca 2021 r. włącznie – 11,20 euro za godzinę, od kwietnia 2021 r. do sierpnia 2021 r. włącznie – 11,50 euro za godzinę i od września 2021 r. – 12,00 euro za godzinę.
  • dla personelu pielęgniarskiego po co najmniej roku kształcenia: od kwietnia 2021 r. – 12,20 euro za godzinę i od września – 12,50 euro za godzinę.
  • dla wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego: od lipca 2021 r. – 15,00 euro za godzinę.

Płaca minimalna USŁUGI KOMINIARSKIE

W 2020 r. płaca minimalna dla pracowników świadczących usługi kominiarskie wynosiła 13,20 euro za godzinę. W najbliższym możliwym terminie podamy informację na temat płac minimalnych w tym sektorze obowiązujących w roku 2021.

Płaca minimalna KAMIENIARSTWO

Do kwietnia 2021 r. włącznie minimalne wynagrodzenie kamieniarzy i osób zajmujących się rzeźbą w kamieniu wynosi 12,20 euro za godzinę. W najbliższym możliwym terminie podamy informację na temat płac minimalnych w tym sektorze jakie będą obowiązywały w kolejnych miesiącach 2021 r.

Źródło danych: WSI-Tarifarchiv

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji.

* Jak dotąd nie uznane za powszechnie obowiązujące.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *