Odliczanie kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem

Koszty poniesione na zapewnienie dziecku opieki można odliczyć od podatku jako nadzwyczajne wydatki i to w całkiem sporej kwocie, bo nawet 4.000,- € rocznie na każde dziecko.

W 2012 r. ustawodawca uprościł możliwość odliczania kosztów na opiekę nad dzieckiem. Odtąd obowiązuje zapis, że koszty poniesione z tego tytułu można ująć w zeznaniu podatkowym jako nadzwyczajne wydatki. Wysokość odliczeń nie jest jednak nieograniczona. Fiskus uznaje 2/3 poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,- € na jedno dziecko w danym roku podatkowym.

Jakie wydatki można odliczyć na dziecko?

Jeśli dziecko mieszka wraz z podatnikiem w jednym gospodarstwie domowym, wiele wydatków poniesionych w związku z jego opieką można odjąć od podatku. Na przykład opłaty za przedszkole lub żłobek. Do tych kosztów zaliczają się również wydatki na nianię lub opiekunkę Au-Pair. Ważne, aby wspomniane wydatki były udokumentowane rachunkami, które podatnik powinien opłacić przelewem bankowym. Zapłaty w formie gotówkowej nie są uznawane przez urzędy skarbowe.

Trzeba również pamiętać, że np. wydatki na wyżywienie lub różnego rodzaju atrakcje dla dzieci niestety nie mogą być ujęte w deklaracji podatkowej. Zatem podatnik powinien każdorazowo się upewnić, że otrzymany rachunek jednoznacznie dotyczy sprawowanej opieki nad dzieckiem.

Opieka sprawowana przez babcię – czy należy się zwrot?

W przypadku, gdy dzieckiem opiekują się dziadkowie, rodzice mają prawo do odliczenia kosztów dojazdu. Sąd Finansowy w Baden-Württemberg orzekł w tej sprawie następująco (sygnatura 4 K 3278/11). Podatnicy, którzy zwrócili się do swoich rodziców lub teściów z prośbą o sprawowanie opieki nad ich dziećmi, mogą im zwrócić wydatki poniesione na dojazdy, a następnie ująć te wydatki w swoim zeznaniu podatkowym. Dotyczy to również sytuacji, gdy jest to „przysługa rodzinna”, czyli dziadkowie nie otrzymują żadnej zapłaty za wykonaną opiekę. W swoim wyroku sędziowie uznali, że kwota w wysokości 30 centów za każdy przejechany kilometr stanowi wystarczającą wartość. Natomiast dziadkowie nie muszą w swojej deklaracji podatkowej ujmować zwróconych kosztów dojazdu, ponieważ zaliczają się one do rekompensaty poniesionych kosztów.

NASZA RADA:

Nawet jeśli rodzice lub teściowie podatnika nie otrzymują zapłaty za sprawowaną opiekę nad dziećmi, powinni zawrzeć z podatnikiem odpowiednią umowę. Osoba sprawująca opiekę powinna w umowie wpisać swoje nazwisko oraz adres i pisemnie potwierdzić, że regularnie opiekuje się dziećmi, w związku z czym otrzymuje zwrot kosztów za dojazdy. Umowa powinna zachować formę, jaka obowiązuje dla umów podpisywanych z osobami trzecimi. Dziadkowie powinni co miesiąc wystawić rodzicom rachunek wyliczający koszty przejazdów, który podatnik powinien uregulować przelewem bankowym. Trzeba pamiętać, że zwrot dokonany gotówką nie będzie uznawany przez fiskus.

Czy koszty poniesione na opiekę nad dziećmi są opodatkowane?

Z dniem 01.08.2013 r. weszły w życie następujące przepisy: rodzice mają prawnie zagwarantowane miejsce w publicznej placówce opiekuńczej dla swoich dzieci w wieku 2 i 3 lat. Niekorzystający z tego uprawnienia rodzice otrzymują świadczenie opiekuńcze w wysokości 150,- € miesięcznie. Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał w dniu 21.07.2015 r. tę regulację prawną za nieważną. Jako powód sędziowie z Karlsruhe podali brak kompetencji federalnego ustawodawcy w kwestii ustalania przepisów dotyczących świadczeń opiekuńczych. Obecnie świadczenie to jest wypłacane tylko w Bawarii.

Świadczenie opiekuńcze jest nieopodatkowane i w przeciwieństwie do zasiłku wychowawczego nie jest uwzględnianie w klauzuli progresywności, ponieważ „nie zalicza się do świadczenia kompensującego wynagrodzenie, jak również nie jest porównywalne z innymi świadczeniami kompensującymi wynagrodzenie i podlegającymi klauzuli progresywności. Celem nie jest bowiem rekompensata utraconych dochodów, lecz realizacja celów polityki społecznej” (publikacja Parlamentu Federalnego 17/10012 z dnia 15.06.2012 r., str. 15).

WAŻNE

Pracodawcy mogą wspierać swoich pracowników nieopodatkowanym dofinansowaniem z tytułu opieki nad dzieckiem. Wysokość wsparcia może być dowolnie ustalona i jest dla obu stron korzystna. Jednak dotychczas jedynie niewiele zakładów pracy skorzystało z tej możliwości.

Czy opłatę za klub sportowy można odliczyć od podatku?

Nie, ponieważ odliczeniu podlegają tylko wydatki na opiekę, której celem jest ochrona i pilnowanie podopiecznych. Rachunków za lekcje jazdy konnej lub naukę gry na pianinie urząd skarbowy niestety nie zaakceptuje. Również wydatki na korepetycje podlegają odliczeniu tylko w wyjątkowych przypadkach.

Czy można odliczyć opłaty za przedszkole dwujęzyczne?

Głównym zadaniem dwujęzycznego przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki, a „przy okazji” i bez przymusu dzieci uczą się języka obcego. Dlatego jak najbardziej rodzice mogą wpisać do swojego zeznania podatkowego koszty poniesione na opłaty za przedszkole bilingwalne i odliczyć je jako nadzwyczajne wydatki.

Czy ograniczenie wiekowe dotyczy również dzieci z niepełnosprawnością?

Jeśli z powodu niepełnosprawności dziecko nie jest w stanie utrzymać się we własnym zakresie, rodzice mogą odliczać koszty za jego opiekę również wtedy, gdy dziecko ukończyło już 14 lat – o ile niepełnosprawność nastąpiła przed ukończeniem przez dziecko 25. roku życia.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *