Koszty pogrzebu

·

·

,

Pogrzeb to duże koszty. Ceremonia, trumna, kwiaty, nabożeństwo. Wiele wydatków które musimy ponieść by pożegnać bliską nam osobę. Czy jednak jest szansa, żeby odliczyć koszty pogrzebu od podatku? A jeżeli tak to ja kto zrobić?

Czy koszty pogrzebu można odliczyć od podatku?

Ceremonia pogrzebowa, nekrolog, grób: jeśli otrzymany spadek nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem, członkowie rodziny zmarłego mogą odliczyć te koszty od podatku.

Koszty pogrzebu można odliczyć od podatku jako nadzwyczajne obciążenie, jeśli trzeba je ponieść ze względów prawnych lub jeśli zostały pokryte dobrowolnie z poczucia obowiązku moralnego, a otrzymany spadek nie wystarcza na pokrycie tych kosztów.

Co dokładnie oznacza to w każdym przypadku, wyjaśniono poniżej.

Czym jest obowiązek wynikający z przepisów prawa?

Spadkobiercy są prawnie zobowiązani do poniesienia kosztów pogrzebu.

Przykład: Ojciec Ryszarda zostawił mu w spadku 15.300 euro. Ryszard, jako jedyny spadkobierca, pokrył koszty pogrzebu w wysokości 9.780 euro. Nie może on odliczyć kosztów pogrzebu w swoim zeznaniu podatkowym, ponieważ są one w całości pokryte przez spadek pozostawiony przez zmarłego. Co więcej, w skład masy spadkowej wchodzi cały majątek zmarłego, a zatem – oprócz środków pieniężnych – na przykład nieruchomości czy papiery wartościowe.

Czym jest obowiązek moralny?

Krewny, który niczego nie odziedziczył, nie jest zobowiązany na mocy prawa cywilnego do pokrycia kosztów pogrzebu. Powstaje jednak obowiązek moralny, jeśli najbliższe otoczenie – na przykład krewni, sąsiedzi czy przyjaciele – oczekują, że pokryje on te koszty. Osoba niebędąca spadkobiercą może wprawdzie domagać się zwrotu kosztów od spadkobiercy, ale często nie jest to możliwe.

Przykład: babcia Anity umiera. Jej matka dziedziczy meble i około 1.000 euro. Jednak jako osoba korzystająca z zasiłku Hartz IV nie dysponuje kwotą potrzebną do pokrycia kosztów pogrzebu. Anita czuje się zatem zobowiązana do poniesienia wydatków związanych z pochówkiem. W zeznaniu podatkowym wpisuje je jako obciążenia nadzwyczajne i załącza zaświadczenie matki potwierdzające korzystanie przez nią ze świadczenia Hartz IV. Co istotne, w przypadku obowiązku moralnego urząd skarbowy podejmuje decyzje „w zależności od szczegółowych okoliczności danej sprawy”, czyli rozpatruje każdy przypadek indywidualnie.

W niektórych przypadkach koszty pogrzebu muszą pokryć osoby, na których spoczywa tzw. obowiązek alimentacyjny. Obciąża on w pierwszej kolejności małżonków, następnie dorosłe dzieci, a po nich rodziców, rodzeństwo, dziadków i wnuki. Osoba mająca zobowiązanie alimentacyjne musi ponieść koszty nawet wtedy, gdy odrzuciła spadek. Przepisy w poszczególnych krajach związkowych mogą się różnić. Są one uregulowane w odrębnych ustawach (Bestattungsgesetz) poszczególnych landów.

Jak wyliczyć koszty pogrzebu, które można odliczyć od podatku?

Składając zeznanie podatkowe, należy zsumować wszystkie koszty związane z pogrzebem. Od tego należy odjąć otrzymany spadek. Pozostałą kwotę wprowadza się do swojej deklaracji podatkowej: jest to kwota, którą można odliczyć od podatku. Ale uwaga: obciążenia nadzwyczajne można odliczyć od podatku tylko wtedy, gdy koszty te przekraczają tak zwane rozsądne obciążenie. Limit ten jest indywidualnie ustalany dla każdego podatnika i zależy od całkowitej wysokości jego dochodów, stanu cywilnego i liczby dzieci.

Koszty pogrzebu

Koszty związane ze śmiercią:

Zakład pogrzebowy, koszty medyczne, karta zgonu, akt zgonu, przeniesienie zwłok, nekrolog, odzież dla zmarłego, trumna, urna, krzyż, sekcja zwłok, kremacja, pochówek na morzu, podziękowania, opłaty pocztowe, koszty podróży

Koszty ceremonii pogrzebowej:

Kwiaty do udekorowania trumny, domu przedpogrzebowego i kościoła, opłaty na rzecz domu przedpogrzebowego i Kościoła, wieńce, kompozycje kwiatowe, ksiądz, kościelny, organista, oprawa muzyczna, mówca pogrzebowy, osoby niosące trumnę, koszty podróży

Koszty grobu:

Grób, opłaty za miejsce na cmentarzu, przygotowanie grobu, nagrobek, kamień nagrobny, inskrypcja, projekt grobu, obsadzenie roślinami, opieka nad grobem

Pozostałe:

Odsetki od pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie kosztów pogrzebu, zaległości płatnicze zmarłego (czynsz, elektryczność, itp.), sprzątanie mieszkania

Spadek

Spadek:

środki pieniężne, depozyty bankowe, papiery wartościowe, ubezpieczenie na życie (jeśli nie jest wskazana osoba trzecia, uprawniona do dysponowania świadczeniem z ubezpieczenia na życie), ubezpieczenie kosztów pogrzebu, nieruchomości (wartość rynkowa), biżuteria, itd.

Środki pieniężne nie będące częścią spadku:

ubezpieczenie na życie (jeśli jest się osobą uprawnioną do dysponowania świadczeniem), odszkodowanie od osób trzecich (w przypadku śmierci z winy osoby trzeciej), zwrot kosztów przez pracodawcę lub osoby trzecie (np. zapomoga)

Czy istnieją limity dla kosztów pogrzebu wykazywanych w deklaracji podatkowej?

Tak, urząd skarbowy uznaje tylko koszty pogrzebu poniesione w „racjonalnej wysokości”. Od 2003 r. za górną granicę uzasadnionych wydatków uznaje się kwotę 7.500 euro.

Czy koszty opieki nad grobem również można odliczyć od podatku?

W orzeczeniu z dnia 28 lutego 2009 r. Sąd Finansowy Dolnej Saksonii orzekł, że opieka nad grobem nie może być uznana za usługę związaną z gospodarstwem domowym (sygn. akt 4 K 12315/06). Inaczej wyglądałaby kwestia możliwości odliczenia od podatku, gdyby grób znajdował się na terenie gospodarstwa domowego, a nie na cmentarzu.

Czy trzeba zapłacić podatek od odsetek naliczonych na funduszu celowym (Grabpflegekonto)?

Wiele osób już za życia wpłaca pieniądze na tak zwane Grabpflegekonto. Zwykle jest to książeczka oszczędnościowa lub plan oszczędnościowy, z których środki przeznaczone są na potrzeby umowy świadczenia usług opieki nad grobem. Zaoszczędzone pieniądze powinny zatem służyć ściśle określonym celom.

Od dnia zgonu oszczędzającego urząd skarbowy uznaje takie konto za inny fundusz celowy – pod warunkiem, że spadkobiercy nie mogą swobodnie dysponować pieniędzmi, ponieważ nie mogą odstąpić ani od umowy planu oszczędnościowego, ani od umowy świadczenia usług opieki nad grobem. Zaklasyfikowanie konta jako innego funduszu celowego skutkuje tym, że spadkobiercy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z podatku naliczonych odsetek. Dzięki temu nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Warunkiem koniecznym jest to, aby nazwa konta przeznaczonego na potrzeby umowy świadczenia usług opieki nad grobem wskazywała na to, że jest to fundusz celowy (np. „Grabpflegekonto Max Mustermann“).

W takim przypadku urzędy skarbowe mogą również wystawić zaświadczenie o (całkowitym) zaniechaniu poboru podatku od zysków kapitałowych (niem. Nichtveranlagungsbescheinigung, NV-Bescheinigung). Dzięki temu zaświadczeniu, zyski kapitałowe podlegają zwolnieniu z podatku, nawet jeśli przekroczą kwotę 801 euro.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *