SOFORTHILFE NRW – Jak rozliczyć dotacje? Pytania i odpowiedzi

·

·

Rozliczenie pomocy udzielanej w związku z pandemią koronawirusa zaplanowano na wiosnę 2021 roku, a ewentualnego zwrotu dotacji trzeba będzie dokonać do jesieni 2021 roku. Jednakże wiele podmiotów korzystających z pomocy publicznej wyraża chęć szybkiego rozliczenia się, tak aby zwroty środków mogły zostać zaksięgowane jeszcze w tym roku, co będzie miało wpływ na rozliczenie deklaracji podatkowej za 2020 rok.

Na początku grudnia wszystkie podmioty korzystające z pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych otrzymają zatem wiadomość e-mail z adresu noreply@soforthilfe-corona.nrw.de, która umożliwi rozliczenie otrzymanych środków finansowych jeszcze w tym roku oraz ewentualnie dokonanie zwrotu części dotacji. Ci, którzy się na to zdecydują, za pomocą jednego kliknięcia uzyskają dostęp do narzędzia służącego do kalkulacji, a także do formularza, za pośrednictwem którego przekazane zostaną informacje wymagane do rozliczenia dotacji. Pozostałe podmioty na razie nie muszą podejmować żadnych działań.

Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na wyżej wspomnianą wiadomość e-mail. Do czasu uruchomienia procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji należy powstrzymać się od dokonywania przelewów zwrotnych na rachunki organów przyznających pomoc (niem. Bewilligungsbehörde) lub na konto Landeskasse.

WAŻNE UWAGI

Przypadkowe uruchomienie procesu rozliczeniowego

Kliknęli Państwo na link służący do rozpoczęcia procesu rozliczeniowego i otrzymali Państwo kolejne dokumenty i formularze potrzebne do przekazania wymaganych informacji. Jednak chcą Państwo przejść przez proces rozliczenia dotacji dopiero w 2021 roku.

Jeśli omyłkowo zwrócili się Państwo o przesłanie dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji, nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Mogą Państwo zdecydować się na udzielenie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji w roku 2020 lub 2021, pod warunkiem, że nie odesłali Państwo jeszcze właściwego formularza. Jeśli nie otrzymamy formularza w bieżącym roku, skontaktujemy się z Państwem ponownie wiosną 2021 roku.

Wymóg przekazania informacji w celu rozliczenia dotacji

Prosimy o przesłanie nam wypełnionego formularza, nawet jeśli pomoc natychmiastowa udzielona w związku z pandemią koronawirusa została już w pełni zwrócona. W takim przypadku istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia dotacji. Służy do tego pole „Verzicht” znajdujące się w formularzu. Mogą Państwo również podać tam informację o ewentualnym dokonanym wcześniej zwrocie otrzymanych środków.

Jeśli dokonali Państwo przelewu zwrotnego na numer IBAN Landeshauptkasse podany w decyzji o przyznaniu dotacji lub na rachunek właściwego zarządu okręgu administracyjnego, został on już zaksięgowany.

Skrócona wersja FAQ zawierająca najważniejsze informacje na temat wznowienia procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji

Ta skrócona wersja FAQ ma na celu dostarczenie najważniejszych informacji na temat przebiegu procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji. Dzięki niej dowiedzą się Państwo o najważniejszych zmianach i sprawdzą, czy wymagane jest jeszcze podjęcie jakichkolwiek dodatkowych działań w 2020 roku.

Dodatkowo znajdą tu Państwo szczegółową i kompletną wersję FAQ

Znajdują się w niej wyczerpujące informacje na temat:

 • wznowienia procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji
 • kalkulacji dotyczącej utraty płynności finansowej
 • hipotetycznego wynagrodzenia przedsiębiorcy
 • procedury dotyczącej ewentualnego zwrotu otrzymanej dotacji
 • innych pytań dotyczących programu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych NRW-Soforthilfe 2020

Czy muszę rozliczyć się z dofinansowania otrzymanego w ramach programu NRW Soforthilfe 2020 w 2020 roku?

Nie.

W ostatnich tygodniach zabiegaliśmy o to, by rząd federalny jako podmiot finansujący wprowadził znaczące usprawnienia w procesie rozliczania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

W międzyczasie jednak doświadczamy drugiego lockdownu dotykającego niektóre sektory gospodarki. W związku z tym postanowiliśmy rozliczyć się z udzielonej pomocy publicznej dopiero w przyszłym roku.

Jednocześnie wiele podmiotów korzystających z pomocy natychmiastowej zwróciło się do nas z prośbą o możliwość rozliczenia się z przyznanych im środków wypłaconych w formie ryczałtu jeszcze przed końcem roku podatkowego 2020. W związku z tym oferujemy Państwu możliwość (na zasadzie dobrowolności) rozliczenia dotacji i, w razie potrzeby, dokonania zwrotu otrzymanych środków jeszcze w bieżącym roku.

Kiedy muszę rozliczyć się z pomocy otrzymanej w ramach programu NRW Soforthilfe 2020?

Mogą Państwo wybrać jedną z dwóch poniższych opcji. Każdy może indywidualnie zdecydować, która z nich lepiej pasuje do jego sytuacji osobistej. Nie ma obowiązku rozliczania pomocy otrzymanej w związku z pandemią koronawirusa jeszcze w tym roku.

 1. Dobrowolne rozliczenie się przed wymaganym terminem

Mogą Państwo rozliczyć się z otrzymanej dotacji już w tym roku, aby określić indywidualną wysokość dofinansowania. W tym celu prosimy skorzystać z personalizowanego linku, który otrzymają Państwo od nas pocztą elektroniczną. Jeśli okaże się, że otrzymana kwota ryczałtowa była zbyt wysoka biorąc pod uwagę rzeczywisty spadek obrotów, można dobrowolnie zwrócić nadwyżkę i w ten sposób formalnie zakończyć cały proces. Prosimy o skorzystanie z tego linku również wtedy, gdy już dokonali Państwo dobrowolnie zwrotu środków, ale nie przekazali Państwo jeszcze kalkulacji dotyczącej utraty płynności finansowej.

 • Rozliczenie dotacji w 2021 roku

Alternatywnie, skontaktujemy się z Państwem na początku przyszłego roku, aby ustalić dokładną kwotę przysługującego Państwu dofinansowania. Rozliczenie / przekazanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji zaplanowano na wiosnę 2021 roku, a ewentualnego zwrotu przyznanych środków trzeba będzie dokonać do jesieni 2021 roku. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tej opcji, na razie nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.

Moment rozliczenia nie ma wpływu na zasady dotyczące tego procesu. Rozliczenie dokonane przed wymaganym terminem nie wiąże się zatem z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Dlaczego jestem proszony o przesłanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji?

Wszystkie podmioty korzystające z programu wsparcia NRW-Soforthilfe 2020 zostały poinformowane w zawiadomieniu o przyznaniu dotacji, że pomoc natychmiastowa jest przeznaczona na konkretny cel.  W Nadrenii Północnej-Westfalii w przypadku każdego zatwierdzonego wniosku wypłacano początkowo maksymalną kwotę dotacji w celu zapewnienia jak najszybszej pomocy bez zbędnej biurokracji.

Podmioty, które skorzystały z udzielonego wsparcia, muszą jednak pamiętać o tym, że ta część pomocy publicznej, która nie została wykorzystana na wydatki operacyjne w okresie kwalifikowalności, musi zostać zwrócona. W związku z tym przekazywanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji za pośrednictwem specjalnego formularza jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które skorzystały z pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jak dokładnie przebiega proces przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji?

O wznowieniu procesu przekazywania informacji i dostępnych możliwościach rozliczenia dotacji poinformujemy Państwa drogą elektroniczną. Jeśli wybrali Państwo opcję rozliczenia się z uzyskanej dotacji przed wymaganym terminem, mogą Państwo użyć specjalnego linku, aby zwrócić się o przesłanie drogą elektroniczną szczegółowych informacji na ten temat. W wiadomości e-mail znajdą Państwo link do strony, z pomocą której można dokonać wymaganych obliczeń (z możliwością zapisu w formacie PDF), a także do formularza, do którego wprowadza się informacje wymagane do rozliczenia dotacji, a następnie przesyła go drogą elektroniczną.

Poniższy film krok po kroku wyjaśnia wymagania dotyczące dokumentacji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z uwagami zawartymi w wiadomości e-mail, kalkulatorze i formularzu służącym do przekazania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji. Wyjaśniono w nich, jak przeprowadzić kalkulację, która ma na celu wykazanie ewentualnej utraty płynności finansowej w czasie pandemii koronawirusa i sprawdzenie, czy będzie trzeba dokonać zwrotu otrzymanej dotacji lub jej części.

 1. „Ermittlung des Liquiditätsengpasses – NRW-Soforthilfe 2020“ to narzędzie, które pomoże Państwu w obliczeniach dotyczących płynności finansowej. Mogą w nim Państwo wybrać okres, na który została przyznana dotacja i określić wysokość swoich dochodów i wydatków.
 2. Następnie wystarczy przenieść poszczególne dane z kalkulatora do formularza, za pośrednictwem którego przekazywane są informacje wymagane do rozliczenia dotacji. Należy w nim wskazać, czy konieczny jest zwrot części otrzymanej pomocy natychmiastowej. Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie podanych przez siebie danych oraz ewentualnie wysokości zwrotu otrzymanych środków.
 3. Jeśli kwota wypłaconej dotacji okaże się zbyt wysoka, prosimy o zwrot tej nadwyżki.
 4. Prosimy przechowywać wszystkie dokumenty i pokwitowania przez okres dziesięciu lat.

Jak mogę odliczyć wydatki na personel?

Nadal obowiązuje ta sama zasada: koszty związane z personelem nie mogą być uznawane za wydatki przy obliczeniach mających na celu wykazanie utraty płynności finansowej. Zamiast tego uzgodniono następujące rozwiązanie pozwalające odpowiednio uwzględnić poluzowanie obostrzeń, do jakiego doszło w maju:

Koszty osobowe (wynagrodzenia, ustawowe i dobrowolne wydatki socjalne oraz pozostałe koszty pracownicze) mogą być odliczone od miesięcznych dochodów, pod warunkiem że nie są one pokrywane przez zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy (niem. Kurzarbeitergeld) lub inne rekompensaty oraz w okresie kwalifikowalności były one niezbędne do osiągnięcia dochodów, od których są one odliczane.

Wydatki na personel mogą być odliczane od dochodu tylko w tym miesiącu, w którym zostały poniesione, w stosownych przypadkach proporcjonalnie, jeżeli okres objęty wsparciem różni się od miesiąca kalendarzowego. Nie można ich zaliczyć na poczet innych dochodów uzyskanych w okresie kwalifikowalności. Miesięczne dochody mogą w ten sposób zostać obniżone, ale co najwyżej do poziomu 0 EUR. Wykazany dochód nie może być ujemny.

Wynagrodzenia członków zarządu spółki z o. o. mogą być na takich warunkach odliczane od dochodów, pod warunkiem, że członek zarządu jest uznawany za pracownika na podstawie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Czy mogę zgłosić odroczone płatności?

Odroczone płatności można uwzględnić w formularzu, za pośrednictwem którego przekazywane są informacje wymagane do rozliczenia dotacji, pod warunkiem, że zasadniczo kwalifikują się one jako wydatki rzeczowe i finansowe (np. czynsze, leasing i odsetki) i byłyby należne w okresie kwalifikowalności w uzgodnionej umownie wysokości. Jednakże płatności tych nie można już wtedy uwzględniać w ramach innych programów pomocowych.

W jakich okolicznościach mogę przyjąć kwotę 2.000 euro jako fikcyjne wynagrodzenie przedsiębiorcy?

Osoby pracujące na własny rachunek, freelancerzy i właściciele przedsiębiorstw jednoosobowych i spółek osobowych mogą zastosować jednorazowo ryczałt za miesiące marzec i kwiecień w wysokości 2.000 EUR na pokrycie kosztów utrzymania lub (fikcyjnego) wynagrodzenia przedsiębiorcy.

Wymagania:

 • (pierwszy) wniosek w marcu lub kwietniu
 • w marcu i kwietniu nie pobierano świadczenia w postaci zabezpieczenia podstawowego zgodnie z SGB II
 • nie korzystano z dotacji przyznawanych w ramach programu pomocy publicznej dla artystów

Jeżeli jeden z warunków nie jest spełniony, przy kalkulacji mającej na celu wykazanie utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa nie można uwzględniać fikcyjnego wynagrodzenia przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszym obszernym FAQ.

Co muszę wziąć pod uwagę dokonując zwrotu świadczenia?

Jeżeli rzeczywisty spadek obrotów nie uzasadnia wypłaconej kwoty pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, należy zwrócić całą różnicę. Na podstawie danych zamieszczonych w formularzu służącym do rozliczenia dotacji uzyska się informację o tym, czy należy dokonać zwrotu środków. Prosimy o zwrot nadwyżki na ten sam rachunek, z którego otrzymali Państwo pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zwrot dokonany jeszcze w 2020 roku spowoduje zmniejszenie – przynajmniej w przypadku roku gospodarczego nie różniącego się od roku kalendarzowego – dochodów operacyjnych w roku podatkowym 2020 (opcja 1 w naszym e-mailu, zob. pkt 0.2). W tym przypadku pomoc udzielona w ramach NRW-Soforthilfe 2020 wpłynie tylko i wyłącznie na rozliczenie podatkowe za 2020 rok.

 

Do kogo mogę się zwrócić w razie dodatkowych pytań?

Wiele informacji i wskazówek dotyczących pomocy NRW-Soforthilfe 2020 i innych form wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.wirtschaft.nrw/coronahilfe.

W przypadku pytań dotyczących rozliczania NRW-Soforthilfe 2020, mogą Państwo skorzystać z naszej telefonicznej infolinii: 0211-7956 4995.

Pytania dotyczące procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji, na które nie udzielono odpowiedzi w FAQ, można znaleźć w szczegółowych pytaniach i odpowiedziach lub wysłać pocztą elektroniczną na adres soforthilfe-rueckmeldung@mwide.nrw.de.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *