Dobrowolne składanie deklaracji podatkowej – komu to się opłaca?

W przeciwieństwie do osób samozatrudnionych, przedsiębiorców i rolników większość zatrudnionych (oraz emerytów) nie ma obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej. Toteż wiele osób myśli, że zaoszczędzić sobie wysiłku – tracąc tak naprawdę spore pieniądze. Dobrowolne zeznanie podatkowe z pewnością jest uzasadnione w przypadku, gdy pracownik posiada wysokie wydatki służbowe, czyli koszty uzyskania przychodu.

Zryczałtowaną kwotę przeznaczoną dla pracowników w wysokości 1.000.-€ duża część osób wyczerpuje w dość krótkim czasie. Zatem jeśli Twoje wydatki przekroczyły wspomniany limit, dobrowolna deklaracja podatkowa będzie bardzo korzystna dla Ciebie.

Koszty, które mogą być sporym zyskiem


Pracownik zatrudniony na pełnym etacie i pokonujący codziennie odległość 15 kilometrów do swojego miejsca pracy przekracza zryczałtowany koszt uzyskania przychodu już samymi wydatkami na dojazdy. Dla przejazdów między mieszkaniem a głównym miejscem pracy można odliczyć ryczałt za dojazdy w wysokości 30 centów za kilometr. Natomiast w przypadku wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania odliczeniu podlega każdy przejechany kilometr, chyba że koszty związane z przejazdami zostały zwrócone przez pracodawcę. Ponadto istnieje wiele innych pozycji, które pozwolą zredukować wysokość dochodu podlegającemu opodatkowaniu (ich wykaz znajdziesz w poradniku na temat kosztów uzyskania przychodów).

Jeszcze więcej argumentów za dobrowolnym składaniem deklaracji podatkowej

Oprócz kosztów uzyskania przychodu podatnicy mogą wykazać w swojej deklaracji podatkowej następujące wydatki:
Wydatki specjalne – do tej kategorii kosztów należą: opłacony podatek kościelny, wydatki na poczet różnych świadczeń jak np. składki na ubezpieczenie społeczne oraz inne wydatki na zabezpieczenia emerytalne. Również darowizny, koszty związane z opieką nad dziećmi oraz czesne podlegają odliczeniu od podatku.

Nadzwyczajne obciążenia – podatnicy, którzy w poprzednim roku ponieśli wyższe wydatki z tytułu choroby, wypadku, opieki nad rodzicami, powodzi, pogrzebu lub innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych, mogą dochodzić ich zwrotu tytułem nadzwyczajnych obciążeń. Jednak w przypadku ogólnych obciążeń nadzwyczajnych (§ 33 ustawy o podatku dochodowym) odliczenia można dokonać tylko wtedy, gdy tak zwane rozsądne obciążenie zostało przekroczone. Dla każdego podatnika jest ono definiowane w inny sposób, ponieważ wpływają na nie takie czynniki jak wysokość dochodów, sytuacja rodzinna oraz ilość posiadanych dzieci. Obciążenie to waha się między 1% a 7% całkowitych przychodów.

Wyrok Federalnego Trybunały Finansowego z dnia 19 stycznia 2017r. (Az. VI R 75/14) zmienił dotychczasowy sposób obliczania rozsądnego obciążenia. Dzięki stopniowej metodzie ustalania jest ono teraz znacznie niższe. W konsekwencji podatnicy mogą łatwiej przekroczyć wyznaczony próg i tym samym zmniejszyć obciążenie podatkowe, ponieważ w przypadku ogólnych kosztów nadzwyczajnych dopiero koszty powyżej tego progu mogą się zwrócić.

Jeśli na skutek choroby podatnik trafia do zakładu opiekuńczego, może odliczyć poniesione z tego tytułu koszty. Urząd skarbowy odejmie jednak koszty, które podatnik poniósłby, przebywając w domu; w przypadku całorocznego pobytu w zakładzie kwota ta może wynieść nawet do 9.168.- € dla każdego małżonka. Nasza rada: koszty opiekuńcze niepodlegające odliczeniu ze względu na rozsądne obciążenie można odliczyć jako usługi przydomowe.

Istnieje jeszcze drugi rodzaj nadzwyczajnych obciążeń: są to szczególne obciążenia nadzwyczajne (§§ 33a, 33b ustawy o podatku dochodowym), w stosunku do których nie stosuje się zasady rozsądnego obciążenia. W przypadku szczególnych obciążeń nadzwyczajnych odliczaniu podlega już pierwszy wydany cent, ale tylko w sytuacjach życiowych wymienionych w ustawie. Z tego tytułu przysługują ryczałty lub kwoty maksymalne. Zatem w odróżnieniu od ogólnych obciążeń nadzwyczajnych wysokość odliczeń jest ograniczona.

Przykłady:

  • maksymalna kwota utrzymania w wysokości podstawowej kwoty wolnej od podatku (w 2019r. wynosiła 9.168.- €) dla opłat z tyt. utrzymania osób wymagających pomocy,
  • zryczałtowane kwoty dla osób niepełnosprawnych między 310.- € a 3.700.- €,
  • maksymalna kwota wolna od podatku na kształcenie zawodowe wynosi 924.- € dla pełnoletnich dzieci, które mieszkają poza miejscem zamieszkania,
  • zryczałtowana kwota za opiekę nad inną osobą wynosi 924.- € dla tych podatników, którzy sprawują tę opiekę nieodpłatnie w warunkach domowych,
  • kwota zryczałtowana dla członków rodziny po zmarłej osobie w wysokości 370.- €.
  • Koszty rzemieślnicze, usługi domowe – podatnik korzystający w 2019r. z odpłatnych usług różnego rodzaju fachowców w swoim mieszkaniu może odzyskać 20% poniesionych z tego tytułu wydatków dzięki złożonej deklaracji podatkowej. Jeśli korzystamy z pomocy domowej, która jest również pracownikiem na najniższym etacie (tzw. „Minijobber”), możemy odzyskać kwotę maksymalną w wysokości nawet do 5.710.- €.

Kto jeszcze zyska na złożeniu deklaracji podatkowej?

Zasadniczo opłaca się sporządzenie dobrowolnej deklaracji podatkowej w sytuacjach, gdy podatnik:
1) nie był zatrudniony przez cały 2019 rok, bo np. ukończył studia i dopiero wchodzi na rynek pracy,
2) zapłacił podatek kościelny, przekazał datki lub darowizny albo posiada inne specjalne wydatki,
3) rozlicza się wspólnie z małżonkiem. Jeśli zarobki małżonków kształtują się na bardzo różnych poziomach, wspólna stawka wypadnie dla nich bardzo korzystnie.
4) dobrał w poprzednim roku niekorzystnie dla siebie klasy podatkowe, aby odliczyć podatek od wynagrodzeń,
5) samotnie wychowuje dzieci i nie jest wpisany do klasy podatkowej nr 2.
Od 2017r. zostały zniesione zaświadczenia w formie papierowej dla inwestycji pieniężnych. Obecnie instytucje finansowe muszą wystawić i wysłać do administracji podatkowej zaświadczenie o inwestycjach w usługi kapitałowe w formie elektronicznej do 28 lutego kolejnego roku.
Jeżeli podatnik posiadał zyski kapitałowe i zapłacił 25% podatku od dochodów kapitałowych, lecz ze względu na swoje łączne dochody posiada niższą stawkę podatkową, nadpłacony podatek od dochodów kapitałowych odzyska, składając załącznik KAP.

Nieopodatkowane zyski kapitałowe przysługują rocznie w kwocie do 801.- €. W sytuacji, gdy wnioski o zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych nie zostały odpowiednio podzielone, a podatki zostały pobrane, mimo że zryczałtowana kwota oszczędnościowa nie została wyczerpana, podatek od dochodów kapitałowych można odzyskać, wypełniając załącznik KAP.
Osoby mające prawo do zasiłku oszczędnościowego dla pracowników, stawiają krzyżyk na pierwszej stronie głównego formularza.
Jeśli złożyłeś dobrowolną deklarację podatkową i nie otrzymałeś żadnego zwrotu, za to musisz dokonać wpłaty podatku, powinieneś się odwołać od decyzji w ciągu jednego miesiąca i wycofać swoje zeznanie podatkowe. Złóż dodatkowo zawieszenie wykonania aktu administracyjnego, w innym razie będziesz musiał najpierw wpłacić pieniądze do urzędu.

Jak znaleźć właściwy urząd skarbowy

Nie wiesz, pod jaki urząd skarbowy podlegasz? Na stronie internetowej Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego znajdziesz swój właściwy urząd skarbowy, do którego powinieneś przesłać swoje zeznanie. Możesz skorzystać z jeszcze prostszego sposobu: sporządź deklarację podatkową bezpośrednio za pomocą formularza Elster, który znajdziesz w przeglądarce pod hasłem „Mein Elster”, lub za pomocą programu podatkowego i przekaż gotowe zeznanie podatkowe drogą elektroniczną.
Ustawa o modernizacji postępowania podatkowego, która weszła w życie na początku 2017r., promuje składanie zeznania podatkowego w wersji elektronicznej. Samozatrudnieni i przedsiębiorcy muszą od 2018r. przekazać wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące ich działalności w formie elektronicznej i zweryfikowanej poprzez program Elster. Dla identyfikacji otrzymują odpowiedni certyfikat.
Osoby prywatne mają w dalszym ciągu możliwość korzystania z wersji papierowej. Chyba że, posiadają dodatkowe dochody jako samozatrudnieni albo z działalności gospodarczej pozarolniczej lub rolniczej.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *