Aktualizacja: płaca minimalna 2021

·

·

Z dniem 1 stycznia 2021 r. płaca minimalna w Niemczech wzrośnie z obecnych 9,35 € do 9,50 € brutto na godzinę. Od lipca 2021 r. stawka ponownie wzrośnie i wyniesie 9,60 € na godzinę. Podwyżkę płacy minimalnej zarekomendowała Komisja ds. Płacy Minimalnej (niem. Mindestlohn-Kommission). Rząd federalny zatwierdził już nową stawkę minimalną w drodze rozporządzenia (por. § 1 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, MiLoG)).

Czym jest płaca minimalna?

Ustawowa płaca minimalna to kwota minimalnego wynagrodzenia brutto za wykonaną pracę określona w postaci stawki godzinowej.

Powszechnie obowiązująca płaca minimalna uchwalona przez ustawodawcę chroni pracowników w Niemczech przed rażąco niskim wynagrodzeniem za wykonywaną pracę. W ten sposób ustawowa płaca minimalna przyczynia się również do zagwarantowania uczciwej i efektywnej konkurencji. Jednocześnie zapewnia ona większą stabilność systemów zabezpieczenia społecznego.

Kogo dotyczą przepisy w zakresie płacy minimalnej?

Ustawa o płacy minimalnej ma zastosowanie do wszystkich pracowników powyżej 18. roku życia. Jest ona niezależna od czasu pracy i zakresu zatrudnienia, a zatem dotyczy również Minijob, czyli pracy w niepełnym wymiarze godzin, w której zatrudniony nie może zarobić więcej niż 450 euro miesięcznie, oraz pracy sezonowej. Przepisy dotyczące płacy minimalnej nie mają jednak zastosowania do:

  • uczniów zawodu zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz),
  • wolontariuszy,
  • uczestników programów przeciwdziałania bezrobociu,
  • chałupników zgodnie z ustawą o chałupnictwie (niem. Heimarbeitsgesetz),
  • osób prowadzących działalność na własny rachunek,
  • osób poniżej 18. roku życia, które nie posiadają wykształcenia zawodowego,
  • osób długotrwale bezrobotnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy liczonych od dnia ich powrotu na rynek pracy,
  • praktykantów (praktyki obowiązkowe odbywane w ramach edukacji szkolnej lub studiów, praktyki dobrowolne trwające nie dłużej niż trzy miesiące, jeżeli służą one zorientowaniu się w kwestii wyboru nauki zawodu lub studiów).

Niezależnie od ustawowej płacy minimalnej, w wielu branżach stosuje się stawki minimalne, które są efektem negocjowania i zawarcia układu zbiorowego pracy i są uznawane za powszechnie obowiązujące, a które są bardziej korzystne dla zatrudnionych od ustawowej płacy minimalnej.

Obowiązki w zakresie dokumentacji i sankcje za naruszenie przepisów

Przy obliczaniu płacy minimalnej nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracodawcę. W ramach Minijob, czyli pracy w niepełnym wymiarze godzin, w której zatrudniony nie może zarobić więcej niż 450 euro miesięcznie, także składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i państwowe ubezpieczenie emerytalne obciążają pracodawcę (jako dodatek do stawki godzinowej brutto). Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w ramach Minijob oraz przechowywania tej dokumentacji przez okres dwóch lat i przedkładania jej na żądanie urzędników służby celnej. Dla celów kontroli związanej z systemem ubezpieczeń społecznych dokumentacja ta musi być przechowywana nawet dłużej. Dlatego w razie wątpliwości zaleca się przechowywanie jej przez okres do dziesięciu lat. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach Minijob w prywatnych gospodarstwach domowych oraz bliskich członków rodziny pracodawcy (współmałżonków, partnerów w zarejestrowanych związkach, rodziców, dzieci).

Jeśli płaca minimalna nie zostanie wypłacona, mimo że żaden z powyższych wyjątków nie ma zastosowania, naruszenie to podlega karze grzywny w wysokości do 500 000 €. Uchybienie obowiązkom w zakresie ewidencji czasu pracy jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 30 000 €.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *